Vacature OMR

De medezeggenschapsraad (MR) van het Erasmiaans Gymnasium zoekt een nieuwe oudervertegenwoordiger.

De MR?

Iedere school heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). De MR houdt zich bezig met het beleid en de besluitvorming over zaken die het niveau van de school. De schoolleiding is tenminste een deel van de vergaderingen aanwezig om de algemene gang van zaken te bespreken op het gebied van financiën, organisatie, onderwijskundige zaken en gestelde doelen.

Kortom, een uitgebreide mix van onderwerpen die van invloed zijn op het Erasmiaans Gymnasium passeren de revue.

Samenstelling

De MR kent een ouder-, leerling- en een personeelsgeleding. De personeelsgeleding bestaat uit 6 personen, de ouder- en leerling-geleding uit ieder 3 personen.

Vacatures

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2019-2020 zijn een aantal leden aftredend. Een MR-lid wordt gekozen voor een periode van maximaal 3 jaar. Binnen de oudergeleding is er een vacature, maar stelt het ouderlid zich herkiesbaar. Uiteraard staat de vacature ook open voor andere geïnteresseerden.

Wat wordt er van je verwacht?

  • interesse in en actieve betrokkenheid bij het onderwijs van het Erasmiaans Gymnasium
  • deelname aan circa 10 MR-vergaderingen per jaar op donderdag van 17.00 – 19.30;
  • bereidheid tot het lezen van beleidsstukken en het vormen van een standpunt hierover, evt. in samenspraak met anderen.

Wat staat er tegenover?

Daar tegenover staat dat de MR je een prima mogelijkheid biedt om jouw maatschappelijke betrokkenheid te tonen, midden in de organisatie te staan en invloed uit te oefenen met hopelijk veel inspirerende discussies over het onderwijs en de koers van het Erasmiaans Gymnasium.

Verder krijgen de leden van de MR  een tegemoetkoming voor hun inzet. De ouders hebben recht een vergoeding van € 25,= per vergadering.

Kandidaatstelling

Wanneer je je verkiesbaar stelt, verzoeken wij je voor 7 juni 2019 een mail te sturen naar: brouwer@erasmiaans.nl

In de mail zien we graag een korte motivatie voor de kandidaatstelling. Voor informatie kunt u eventueel contact opnemen met een van de huidige ouderleden:

Kim Molenaar-de Vroedt  – kim_mdv@live.nl

Verkiezingen

De ouders van het Erasmiaans zijn de achterban van de oudergeleding. Wanneer er meer dan één kandidaat is, zal er in juni verkiezingen volgen. Hiervan wordt u op de hoogte gesteld.

Recent Posts