Schoolexamens en mondelingen leerjaar 6

Gisteren heeft de minister besloten dat de scholen weer open mogen om de (school)examens van examenkandidaten af te ronden. Zoals het er nu naar uitziet, begint het Centraal Examen zoals gepland op donderdag 7 mei. Wel heeft de minister de scholen extra ruimte gegeven voor het afronden van het schoolexamen, bijvoorbeeld het aanpassen van het PTA. Wij kiezen ervoor het PTA niet aan te passen, omdat dit veel leerlingen zou kunnen benadelen. We maken het programma dus zo goed mogelijk af.

Daarom hebben wij besloten de toetsweek van leerjaar 6 af te ronden volgens onderstaand schema (eerder vandaag al aan de leerlingen gemaild):

 

Vrijdag 20 maart:

8.30-10.00 uur: Spaans

10.30-12.00 uur: Economie

 

Maandag 23 maart:

8.30-10.00 uur: Aardrijkskunde

10.30-12.00 uur: Biologie

 

Dinsdag 24 maart:

8.30-10.00 uur: Wiskunde D

10.30-12.00 uur: Latijn

 

Mondelingen (op afstand):

mondelingen van woensdag 18 maart gaan naar woensdag 25 maart

mondelingen van maandag 16 maart gaan naar maandag 30 maart

mondelingen van dinsdag 17 maart gaan naar dinsdag 31 maart

 

We realiseren ons dat veel leerlingen toetsen gemist hebben en dat niet alle leerlingen de toetsen die nog komen, zullen kunnen maken. Voor deze leerlingen geldt: we zullen ons ten uiterste inspannen om alle toetsen in te laten halen. Gezien de onzekere omstandigheden volgt de planning hiervoor later.

Voor de toetsen van de komende dagen, gelden onverminderd de richtlijnen van het RIVM: je blijft thuis als je in quarantaine zit, verkoudsheidsklachten of koorts hebt. Op school nemen wij extra hygiënemaatregelen: in de zalen houden we meer afstand en we zorgen voor extra schoonmaak. Ook medewerkers moeten natuurlijk volledig klachtenvrij zijn. Voor de volledigheid, in de woorden van de minister: “Ik heb begrip voor de zorgen die leerlingen, ouders en onderwijspersoneel kunnen hebben in de huidige situatie. Deelname aan de onderwijs- en examenactiviteiten op school is niet verplicht. Voor het onderwijspersoneel worden hierover op schoolniveau afspraken gemaakt. Tegelijkertijd mag er van leerlingen worden verwacht dat zij als er geen gezondheidsklachten zijn, deelnemen aan de schoolexamens die worden afgenomen. Zij mogen er op vertrouwen dat scholen zich aan alle voorschriften van het RIVM houden. Echter, leerlingen moeten niet uit angst voor het niet behalen van hun diploma zich gedwongen voelen naar school te gaan. Indien leerlingen ziek zijn, in thuisquarantaine zitten of een kwetsbare gezondheid hebben dan zullen scholen deze leerlingen op een later moment in staat stellen het schoolexamen af te ronden. Indien nodig kunnen deze leerlingen ook naar het tweede tijdvak (15 t/m 18 juni) of eventueel het derde tijdvak (11 t/m 20 augustus) worden verwezen zodat er meer tijd is voor het afronden van het schoolexamen. Ook kunnen scholen de mogelijkheden verkennen om schoolexamens op afstand vorm te geven, bijvoorbeeld mondeling. De mate waarin schoolexamens worden afgenomen zal worden gemonitord. Ook zal ik samen met minister van Engelshoven verkennen hoe om te gaan met de verschillende inschrijfdata voor het vervolgonderwijs.” (voor de volledige kamerbrief, zie: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z05219&did=2020D10849).

 

Toetsen op school: praktisch

Afwezig melden

Als je ziek bent of om een andere (geldige) reden afwezig bent, meldt een van je ouders dit van tevoren per mail aan mw. Veneman (veneman@erasmiaans.nl). Vermeld in de mail:

  • naam
  • klas
  • gemiste vak
  • reden

Lokaalindeling

Voor de schoolexamens vind je het rooster met lokaalindeling op de roosterpagina. Er zitten minder leerlingen dan normaal in de zalen om onderlinge afstand te bewaren. Kijk dus goed waar je moet zitten. Ga in de zaal/het lokaal alleen zitten op een plek waar papier ligt.

Aankomst/vertrek

We willen onderling contact minimaliseren. Daarom houden we ons aan onderstaande instructies.

Aangekomen op school, leg je je jas/tas (met daarin je telefoon/horloge etc.) in je kluis. Neem spullen voor beide toetsen en evt. eten en drinken mee. Daarna ga je direct naar de zaal/het lokaal waar je je toets maakt. Daar ga je op je plaats zitten. Het is niet toegestaan je in/bij school of in de zaal in groepjes op te houden.

Na de toets geeft de surveillant per rij aan wanneer je mag vertrekken. Je houdt afstand van elkaar. Na vertrek uit de zaal haal je je spullen uit je kluis en ga je meteen naar huis. Als je nog een toets hebt, blijf je even zitten tot je naar de volgende toets kan.

Mondelingen Engels/Nederlands

Voor de resterende mondelinge examens Engels en Nederlands kiezen we voor afname op afstand. Om het organiseerbaar te houden, gebruiken we in principe de al bestaande indeling. Mondelingen die gepland waren op woensdag 18 maart gaan naar woensdag 25 maart, mondelingen die gepland waren op maandag 16 maart gaan naar maandag 30 maart, en mondelingen die gepland waren op dinsdag 17 maart gaan naar dinsdag 31 maart. De tijdstippen blijven zoals eerder gepland. Het kan zijn dat je door je docent benaderd wordt om een andere afspraak te maken.

Er volgt uiterlijk maandag 23 maart een bericht met praktische en technische instructies.

Ten slotte

Het zijn onzekere tijden. Zoals we de afgelopen dagen hebben gemerkt, kan de situatie van dag tot dag verschillen. De mogelijkheid bestaat dat we bovenstaande plannen door aangescherpte maatregelen moeten aanpassen of intrekken. Zodra er ontwikkelingen zijn, ontvang je – zoals je inmiddels gewend bent – een bericht via Magister en de website (www.erasmiaans.nl/corona).

Veel succes en sterkte de komende tijd.

Recent Posts