Aangepaste bevorderingsnormen

Na de meivakantie is het onderwijs op afstand weer gestart. De docenten hebben in de meivakantie hun batterij weer opgeladen en hopelijk zijn alle leerlingen ook weer gemotiveerd om zelfstandig aan de slag te gaan. Het blijft roeien met de riemen die ieder heeft, maar gelukkig roeien we voorwaarts.

De periode van volledig onderwijs op afstand duurt in ieder geval tot 2 juni a.s. De verwachting is dat de VO-scholen daarna weer open gaan, waarbij de belangrijkste uitdaging is om onderwijs te verzorgen in een situatie waarbij de afstand tussen twee personen minimaal 1,5 meter dient te zijn. Voor onze school zou dit betekenen dat slechts kleine groepjes leerlingen per lokaal onderwijs kunnen volgen. Het gevolg hiervan zou zijn dat het grootste deel van het schoolwerk na 1 juni nog steeds thuis gedaan moeten worden. In de komende twee weken wordt in samenspraak met het team en de medezeggenschapsraad bepaald hoe het onderwijs op onze school vorm zal krijgen. Het is in ieder geval een pittige uitdaging.

Dit alles betekent dat tot de zomervakantie een bijzondere situatie blijft bestaan. En heeft als logisch gevolg dat het niet werkbaar en reëel is om de gebruikelijke bevorderingsnormen –zoals beschreven in de schoolgids – toe te passen. Na consultatie van het team en met instemming van de medezeggenschapsraad zijn de bevorderingsnormen aangepast. Ze zijn te vinden op de website.

De belangrijkste algemene aanpassingen zijn:

  1. De bevorderingsnormen zijn versoepeld vanwege de bijzondere situatie waarin leerlingen moeten werken.
  2. Alle leerlingen die niet direct bevorderbaar zijn, worden tijdens de eindrapportvergadering besproken om te bepalen of ze alsnog bevorderd kunnen worden. Niet bevorderde leerlingen mogen in principe doubleren op onze school.

Om bevorderd te worden zijn twee onderdelen van belang:

a) het voortschrijdend gemiddelde cijfer in Magister én

b) de eindbeoordeling van de inzet van de leerlingen gedurende periode 3. Om leerlingen een beeld te geven hoe ze ervoor staan, geven de docenten in periode 3 op twee momenten een tussenbeoordeling voor hun vak (onvoldoende of voldoende). Dit gebeurt op 8 en 29 mei. De eerste tussenbeoordeling is vandaag vanaf 13.00 uur zichtbaar. Bij een onvoldoende beoordeling is het van belang dat een leerling hard aan de slag gaat om tot een voldoende beoordeling te komen. Het is sowieso belangrijk dat alle leerlingen tot het einde van het schooljaar hun schoolwerk goed bijhouden. Afhankelijk van de situatie kunnen straks toetsen worden afgenomen, waarbij de SE-toetsen in leerjaar 4 en 5 voorrang krijgen.

In het algemeen blijft gelden dat een leerling (of zijn ouder) als in het onderwijsproces problemen worden ondervonden, hulp zoekt bij de vakdocent of mentor. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat het onderwijsrendement zo hoog mogelijk blijft en leerlingen voldoende basis leggen voor een succesvol vervolg in het komende schooljaar.

We verwachten eind mei uitsluitsel te kunnen geven over de definitieve vorm van het anderhalve meter onderwijs op onze school zoals dat na 1 juni van start kan gaan. Een en ander uiteraard onder voorbehoud van regelgeving vanuit de overheid.

Recent Posts