Vanaf 2 juni weer onderwijs op school

Zoals u weet gaan vanaf dinsdag 2 juni de middelbare scholen weer open, dus ook het Erasmiaans. De afgelopen weken hebben we in samenspraak met de medezeggenschapsraad een plan opgesteld voor het hervatten van onderwijs op school. De veiligheid en gezondheid van onze leerlingen en ons personeel staan hierbij voorop.

Allereerst: onze leerlingen verdienen een groot compliment. Jullie hebben je enorm ingezet tijdens de periode van thuisonderwijs en wij hebben bewondering voor de zelfstandigheid die jullie hebben getoond.

Online onderwijs is een zoektocht geweest: we hebben veel ervaringen opgedaan, maar we hebben ook gemerkt dat we het echte contact tussen docent en leerling op school gemist hebben. Dit horen we ook van ouders en leerlingen terug. Daarom kiezen we vanaf 2 juni voor onderwijs op school en niet voor thuisonderwijs. Bovendien doen we in de komende weken ervaring op hoe het onderwijs na de zomervakantie nog beter kan worden uitgevoerd, als de 1,5 meter-richtlijnen dan nog van toepassing zijn.

Het protocol voor heropening van de school vindt u op de website. Lees dit protocol goed door. In deze mail staan de belangrijkste punten uit dit protocol samengevat.

 Regels m.b.t. hygiëne en veiligheid

De RIVM-richtlijnen zijn leidend:

  • Volwassenen en leerlingen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor volwassenen onderling en voor leerlingen onderling.
  • We wassen onze handen meerdere keren per dag goed, ten minste 20 seconden.
  • We schudden geen handen.
  • We hoesten en niezen in onze elleboog.
  • We zitten niet aan ons gezicht.
  • We blijven thuis bij klachten en als een huisgenoot koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. Zie het protocol voor details.

We verwachten van elke leerling dat hij/zij alle hygiëne- en veiligheidsregels in hoofdstuk 3 van het protocol gelezen heeft en in acht neemt.

Vervoer van en naar school

Leerlingen binnen een straal van 8 kilometer van school wordt uitdrukkelijk verzocht om geen gebruik te maken van het OV en zoveel mogelijk op de fiets te komen dan wel zich te laten brengen en halen door een ouder. Ouders mogen de school in principe niet betreden.

Leerlingen buiten een straal van 8 kilometer van de school worden eveneens opgeroepen om zoveel mogelijk van de fiets of het halen/brengen door een ouder gebruik te maken.

Rooster

Uitgangspunt is, dat op elke schooldag 1/3 van de leerlingen aanwezig is op school. De overige leerlingen werken dan thuis aan hun schoolwerk. Om dit te bewerkstelligen hebben we alle klassen in drie groepen (X, Y en Z) verdeeld. Dinsdag 2 juni zijn de leerlingen uit groep X op school, woensdag 3 juni de leerlingen uit groep Y en donderdag 4 juni de leerlingen uit groep Z. Vrijdag 5 juni zijn de leerlingen uit groep X weer aan de beurt, enzovoorts. In de agenda op de website wordt vermeld wanneer welke groep les op school heeft.

 

Alle leerlingen ontvangen vandaag bericht in welke groep ze zijn ingedeeld. Ook worden lijsten op de website gepubliceerd, waarmee leerlingen aan de hand van hun stamnummer kunnen nagaan in welke groep ze zitten.

Toetsing

De periode na 1 juni telt mee voor de beoordeling voldoende/onvoldoende thuisonderwijs periode 3 (zie de eerder gepubliceerde bevorderingsnormen). Ook na 1 juni worden geen so’s, proefwerken, opdrachten of andere onderdelen voor een cijfer afgenomen.

Uitzondering hierop vormen de schoolexamens (SE’s) in leerjaar 4 en 5: deze gaan wel door. Voor de bovenbouw is in het programma voor toetsing en afsluiting (PTA) vastgelegd welke SE’s afgenomen worden. Als we de SE’s nu niet door zouden laten gaan, moeten deze toetsen later ingehaald worden. Dit zou een in onze ogen onaanvaardbare toetsdruk voor de leerlingen in de toekomstige leerjaren 5 en 6 opleveren.

Zowel in leerjaar 4 als in leerjaar 5 krijgen leerlingen een extra herkansing voor de SE’s, i.v.m. de bijzondere omstandigheden waaronder de afgelopen periode de SE’s voorbereid zijn.

Voor leerjaar 1 t/m 3 is er geen toetsweek. De laatste lesdag voor leerjaar 1 t/m 3 is woensdag 8 juli.

Planning einde schooljaar

In het protocol is de planning voor de laatste maanden van het schooljaar en het toetsrooster van leerjaar 4 en 5 terug te vinden. De agenda op de website is bijgewerkt.

Vrijstelling van onderwijs op school

Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouders in overleg met de school. Dit geldt ook voor leerlingen van wie gezinsleden tot de risicogroep behoren.

Als dit voor uw kind geldt, verzoeken wij uiterlijk vrijdag 29 mei 9.00 uur per mail contact op te nemen met de jaarleider.

Vragen?

Als u vragen hebt, kunt u een mail sturen aan communicatie@erasmiaans.nl. Kijk eerst op www.erasmiaans.nl/corona of uw vraag al beantwoord is bij de veel gestelde vragen (FAQ).

We gaan een spannende tijd tegemoet. Zowel leerlingen als medewerkers zullen moeten wennen aan een school met coronamaatregelen. Nieuwe inzichten en nieuwe richtlijnen zullen leiden tot aanpassing van de maatregelen op school. Uiteraard brengen wij u dan op de hoogte.

Ten slotte: alle medewerkers van het Erasmiaans hebben ontzettend veel zin om elkaar, maar vooral de leerlingen weer te zien. Het wordt lastig, af en toe passen en meten en het gaat ongetwijfeld niet meteen helemaal goed, maar we gaan ons uiterste best doen om samen met de leerlingen dit schooljaar tot een goed einde te brengen.

Recent Posts