MR

Wat doet de Medezeggenschapsraad ?

De Medezeggenschapsraad (MR) van de school heeft instemmingsrecht of adviesrecht in een groot aantal beleidsvoornemens van de schoolleiding. Ook kan de MR vragen stellen, ongevraagd advies geven en initiatiefvoorstellen doen met betrekking tot het beleid van de school.

De MR heeft 12 leden en deze worden gekozen door hun respectievelijke achterbannen: zes leden vanuit de personeelsgeleding; drie leden vanuit de oudergeleding en drie leden vanuit de leerlinggeleding. Zij hebben zonder ‘last of ruggenspraak’ zitting in de MR. Zij gaan uit van het algemeen belang van de school, maar hebben daarbij oog en oor voor de (deel)belangen van de achterban.

De zittingsperiode loopt van augustus tot en met juli en de zittingsduur van de leden is drie jaar. Als er vacatures zijn, worden in de maand juni verkiezingen gehouden. De uitslag hiervan wordt bekend gemaakt op de website. Een belangrijke taak van de MR is het informeren en eventueel raadplegen van de achterban. Dit betekent niet alleen het personeel, maar ook de ouders en leerlingen. De communicatie vindt voor ouders en leerlingen plaats via de website van de school. Op de website staan: de samenstelling van de MR in het lopende schooljaar; een overzicht met vergaderdata; de agenda’s van de vergaderingen, weergaves van deze vergaderingen en het jaarverslag van het voorgaande schooljaar.

Als een bepaald agendapunt uw belangstelling heeft, bent u altijd van harte welkom om het openbare deel van de vergadering bij te wonen. Als u vragen heeft over het reilen en zeilen van de MR, kunt u contact opnemen met de voorzitter of de secretaris van de MR.

Uiteraard zijn niet alleen de voorzitter en de secretaris bereikbaar, ieder lid van de personeelsgeleding, oudergeleding en leerlinggeleding staat open voor de eigen achterban.

Samenstelling MR schooljaar 2018-2019

Oudergeleding

mw. G.C.M. van Amerongen, geertrude.van.amerongen@sbiformaat.nl
mw.  K. Molenaar-de Vroedt, kim_mdv@live.nl
dhr. W. de Geus, wimdeg@gmail.com

Personeelsgeleding

drs. A.J. Brouwer
L. Ernst
mw. J.M. Kruisbeek
mw. E.M. Leentfaar (secretaris) secretarismr@erasmiaans.nl
J.C. Sluimer
B. van der Veen

Leerlinggeleding

Chris, klas 5B, 2014345@leerling.erasmiaans.nl
Berend, klas 5C, 2016211@leerling.erasmiaans.nl
Zain, klas 6C, 2013006@leerling.erasmiaans.nl

Vergaderdata MR schooljaar 2018-2019

  • donderdag 27 september 2018
  • donderdag 8 november 2018
  • donderdag 13 december 2018
  • donderdag 24 januari 2019
  • donderdag 14 maart 2019
  • donderdag 11 april 2019
  • donderdag 16 mei 2019
  • donderdag 13 juni 2019
  • donderdag 11 juli 2019

De vergaderingen starten om 17.00 uur en duren tot ongeveer 19.30 uur