MR

Wat doet de Medezeggenschapsraad ?

De Medezeggenschapsraad (MR) van de school heeft instemmingsrecht of adviesrecht in een groot aantal beleidsvoornemens van de schoolleiding. Ook kan de MR vragen stellen, ongevraagd advies geven en initiatiefvoorstellen doen met betrekking tot het beleid van de school.

De MR heeft 12 leden en deze worden gekozen door hun respectievelijke achterbannen: zes leden vanuit de personeelsgeleding; drie leden vanuit de oudergeleding en drie leden vanuit de leerlinggeleding. Zij hebben zonder ‘last of ruggenspraak’ zitting in de MR. Zij gaan uit van het algemeen belang van de school, maar hebben daarbij oog en oor voor de (deel)belangen van de achterban.

De zittingsperiode loopt van augustus tot en met juli en de zittingsduur van de leden is drie jaar. Als er vacatures zijn, worden in de maand juni verkiezingen gehouden. De uitslag hiervan wordt bekend gemaakt op de website. Een belangrijke taak van de MR is het informeren en eventueel raadplegen van de achterban. Dit betekent niet alleen het personeel, maar ook de ouders en leerlingen. De communicatie vindt voor ouders en leerlingen plaats via de website van de school. Op de website staan: de samenstelling van de MR in het lopende schooljaar; een overzicht met vergaderdata; de agenda’s van de vergaderingen, weergaves van deze vergaderingen en het jaarverslag van het voorgaande schooljaar.

Als een bepaald agendapunt uw belangstelling heeft, bent u altijd van harte welkom om het openbare deel van de vergadering bij te wonen. Als u vragen heeft over het reilen en zeilen van de MR, kunt u contact opnemen met de voorzitter of de secretaris van de MR.

Uiteraard zijn niet alleen de voorzitter en de secretaris bereikbaar, ieder lid van de personeelsgeleding, oudergeleding en leerlinggeleding staat open voor de eigen achterban.

Samenstelling MR schooljaar 2022-2023

Personeelsgeleding

Ad Brouwer, secretaris (brouwer@erasmiaans.nl)
Christo Hulst (hulst@erasmiaans.nl)
Denn. Reinds (reinds@erasmiaans.nl)
Michiel Simons (simons@erasmiaans.nl)
Bregje Schreuders (schreuders@erasmiaans.nl)
Jan Sluimer (sluimer@erasmiaans.nl)

Leerlinggeleding

Sara Alizada (2018199@leerling.erasmiaans.nl)
Koen de Kooter (2017046@leerling.erasmiaans.nl)
Nosson Meester (2017162@leerling.erasmiaans.nl)

Oudergeleding

Saïd Abafar (abafar@casema.nl)
Mark Schellekens (mark.schellekens@gmail.com)
Taco Wiersma, voorzitter (tacojwiersma@outlook.com)

secretarismr@erasmiaans.nl

MR-vergaderingen schooljaar 2022-2023

De vergaderingen starten om 17.00 uur en duren tot ongeveer 19.30 uur. Klik op de vergadering om de agenda te zien. Als u een vergadering (als toehoorder) bij wilt wonen, kunt u contact opnemen met de secretaris.

Een verslag van elke vergadering is – nadat het door de MR is goedgekeurd – op te vragen bij de secretaris.

 1. Opening
 2. Kennismaking met nieuwe leden
 3. Vaststelling agenda
 4. Kiezen van voorzitter en secretaris
 5. Wiersma en Brouwer stellen zich herkiesbaar.
 6. Bespreken verslag vergadering 28 juni
 7. Start nieuw seizoen MR, evaluatie afgelopen schooljaar
 8. Mededelingen SL
 9. Mededelingen OR, ouders, leerlingen, personeel, GMR
 10. Jaarplan
 11. Forecast tweede helft 2022 en begroting 2023
 12. PTA
 13. Corona-protocol, met 4 scenario’s
 14. Rondvraag & wat verder ter tafel komt
 15. Besluitvorming (zonder SL)
 16. Sluiting

Agenda volgt

Agenda volgt

MR-vergaderingen schooljaar 2021-2022

De vergaderingen starten om 17.00 uur en duren tot ongeveer 19.30 uur. Klik op de vergadering om de agenda te zien. Als u een vergadering (als toehoorder) bij wilt wonen, kunt u contact opnemen met de secretaris.

Een verslag van elke vergadering is – nadat het door de MR is goedgekeurd – op te vragen bij de secretaris.

 1. Opening
 2. Kiezen van voorzitter en secretaris.
 3. Vaststelling agenda
 4. Bespreken verslag vergadering 12 juli
 5. Mededelingen SL, onder meer
  1. Afhandeling examengelden en novembergelden (mededeling)
 6. Mededelingen OR, leerlingen, GMR
 7. PTA 2021-2022 (instemming)
 8. Bijgewerkt (= afgeslankt) coronaprotocol (instemming)
 9. 2forecast en (meerjaren)begroting (informatie/advies)
 10. Veiligheidsplan (instemming)
 11. Rondvraag & wat verder ter tafel komt
 12. Besluitvorming (zonder SL)
 13. Sluiting
 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Bespreken verslag vergadering 23 september
 4. Mededelingen SL, onder meer
  1. Terugblik Romereizen
  2. Plan kamp leerjaar 2
  3. Andere reizen
  4. Stand van zaken procedure nieuwe conrector
  5. Stand van zaken corona
 5. Mededelingen OR, ouders, leerlingen, GMR
 6.  Toelatingsbeleid eersteklassers in 2022.
 7. Vakantieregeling 22-23
 8. Ondersteuningsplan (voorheen zorgplan).
 9. Planning volgende vergadering, op 16 december
  1. LD-procedure
  2. Procedure nieuwe conrector
  3. Jaarverslag, ter informatie
  4. Reglement rapportvergaderingen
 10. Rondvraag & wat verder ter tafel komt
 11. Besluitvorming (zonder SL)
 12. Sluiting
 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Bespreken verslag vergadering 11 november
 4. Mededelingen SL
  1. Procedure nieuwe conrector
  2. LD-procedure
 5. Mededelingen OR, ouders, leerlingen, GMR
 6. Corona – stand van zaken, mondeling
 7. Ondersteuningsplan – instemming
 8. Deelname Opleidingsschool Rotterdam (OSR) – informatie, consultatie
 9. Jaarverslag – ter informatie
 10. Reglement rapportvergaderingen – instemming
 11. Rondvraag & wat verder ter tafel komt
 12. Besluitvorming (zonder SL)
 13. Sluiting
 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Bespreken verslag vergadering 16 december
 4. Mededelingen SL
 5. Mededelingen OR, ouders, leerlingen, GMR
 6. Corona – stand van zaken, mondeling
 7. Griekenlandreis – instemming OMR
 8. Voorstel stedenreizen leerjaar 6 – instemming OMR
 9. Tussentijdse evaluatie jaarplan
 10. Reglement rapportvergaderingen – instemming PMR
 11. Rondvraag & wat verder ter tafel komt
 12. Besluitvorming (zonder SL)
 13. Sluiting
 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Bespreken verslag vergadering 27 januari
 4. Mededelingen SL, onder meer
  1. Verloop Open Dag & aanmeldingen
  2. LD-procedure
  3. Personeelsboekje, procedure bij ziek-/afwezig melden
  4. Jaarrekening 2021
 5. Mededelingen OR, ouders, leerlingen, GMR
 6. Corona
  1. Plan bij sluiting school
  2. Hoe om te gaan met online lessen
  3. Hoe om te gaan met openstelling lokalen
 7. Tweede conrector? Ter overweging
 8. Eerste versie jaaragenda 2022-2023
 9. Opvang onderbouwklassen bij tussenuren, pilot met zogeheten “klassestudenten”
 10. Opleidingsschool Rotterdam (OSR) voor stagiaires en stagiairs
 11. Rondvraag & wat verder ter tafel komt
 12. Besluitvorming (zonder SL), onder meer
  1. Griekenlandreis– instemming OMR
 13. Sluiting
 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Bespreken verslag vergadering 10 maart
 4. LD-procedure (23.g: instemming PMR)
 5. Mededelingen SL, onder meer vacature leerjaar 4
 6. Mededelingen OR, ouders, leerlingen, GMR
 7. Formatieplan (instemming)
 8. Formatie OP (nu nog ter informatie op basis van prognose/berekening Foleta)
 9. Formatie OOP (23.b: instemming PMR)
  1. TOA
  2. Roosterbureau
  3. Aanpassing lessentabel (21.b: instemming MR)
  4. Aanpassingen niet-lesgebonden taken (23.h: instemming PMR)
 1. Regeling tegemoetkoming voor personeel die extra werk doet in verband met derde tijdvak Centraal Eindexamen, instemming PMR
 2. Analyse cijfers periode 2 (informatie)
 3. Analyse tevredenheidspeiling (informatie)
 4. Aanpassing volgorde niveautoets/rapportvergadering in de bevorderingsnormen (21.b : instemming MR)
 5. Samenstelling/taakverdeling SL (22.e/f: advies MR, i.v.m. niet werven tweede conrector)
 6. (financieel) jaarverslag, ter informatie
 7. Stand van zaken MR-verkiezingen
 8. Rondvraag & wat verder ter tafel komt

 

Zonder SL

 1. Besluitvorming
 2. Sluiting
 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Bespreken verslag vergadering 12 mei
 4. Mededelingen SL
 5. Mededelingen OR, ouders, leerlingen, GMR
 6. LD-procedure (23.g: instemming PMR), nog geen nieuw voorstel
 7. Jaarplan, ter bespreking, in de vergadering van 28 juni ter instemming MR
 8. Schoolgids
  1. Extra-curriculaire activiteiten, ter instemming MR
  2. Ouderbijdragen, ter instemming OMR
  3. Huisregels, ter instemming MR
 9. Stand van zaken MR-verkiezingen, mondeling
 10. Waar eten we op 28 juni?
 11. Rondvraag & wat verder ter tafel komt

Zonder SL

 1. Besluitvorming
 2. Sluiting