MR

Wat doet de Medezeggenschapsraad ?

De Medezeggenschapsraad (MR) van de school heeft instemmingsrecht of adviesrecht in een groot aantal beleidsvoornemens van de schoolleiding. Ook kan de MR vragen stellen, ongevraagd advies geven en initiatiefvoorstellen doen met betrekking tot het beleid van de school.

De MR heeft 12 leden en deze worden gekozen door hun respectievelijke achterbannen: zes leden vanuit de personeelsgeleding; drie leden vanuit de oudergeleding en drie leden vanuit de leerlinggeleding. Zij hebben zonder ‘last of ruggenspraak’ zitting in de MR. Zij gaan uit van het algemeen belang van de school, maar hebben daarbij oog en oor voor de (deel)belangen van de achterban.

De zittingsperiode loopt van augustus tot en met juli en de zittingsduur van de leden is drie jaar. Als er vacatures zijn, worden in de maand juni verkiezingen gehouden. De uitslag hiervan wordt bekend gemaakt op de website. Een belangrijke taak van de MR is het informeren en eventueel raadplegen van de achterban. Dit betekent niet alleen het personeel, maar ook de ouders en leerlingen. De communicatie vindt voor ouders en leerlingen plaats via de website van de school. Op de website staan: de samenstelling van de MR in het lopende schooljaar; een overzicht met vergaderdata; de agenda’s van de vergaderingen, weergaves van deze vergaderingen en het jaarverslag van het voorgaande schooljaar.

Als een bepaald agendapunt uw belangstelling heeft, bent u altijd van harte welkom om het openbare deel van de vergadering bij te wonen. Als u vragen heeft over het reilen en zeilen van de MR, kunt u contact opnemen met de voorzitter of de secretaris van de MR.

Uiteraard zijn niet alleen de voorzitter en de secretaris bereikbaar, ieder lid van de personeelsgeleding, oudergeleding en leerlinggeleding staat open voor de eigen achterban.

Boven (vlnr): Taco Wiersma (voorzitter), Denn Reinds, Christo Hulst, Júlia Simons, Ad Brouwer (secretaris), Steven Ooms, Jan Sluimer, Bregje Schreuders. Onder (vlnr): Christy de Back, Julia Hofland-Ossokina, Michiel Simons, Sara Alizada.

Samenstelling MR schooljaar 2023-2024

Personeelsgeleding

Ad Brouwer, secretaris (brouwer@erasmiaans.nl)
Christo Hulst (hulst@erasmiaans.nl)
Denn. Reinds (reinds@erasmiaans.nl)
Michiel Simons (simons@erasmiaans.nl)
Bregje Schreuders (schreuders@erasmiaans.nl)
Jan Sluimer (sluimer@erasmiaans.nl)

Leerlinggeleding

Sara Alizada (2018199@leerling.erasmiaans.nl)
Steven Ooms (2019050@leerling.erasmiaans.nl)
Júlia Simons (2018165@leerling.erasmiaans.nl)

Oudergeleding

Christy de Back (info@christydeback.nl)
Julia Hofland-Ossokina (ioupiet@icloud.com)
Taco Wiersma, voorzitter (tacojwiersma@outlook.com)

secretarismr@erasmiaans.nl

MR-vergaderingen schooljaar 2023-2024

De vergaderingen starten om 17.00 uur en duren tot ongeveer 19.30 uur. Klik op de vergadering om de agenda te zien. Als u een vergadering (als toehoorder) bij wilt wonen, kunt u contact opnemen met de secretaris.

Een verslag van elke vergadering is – nadat het door de MR is goedgekeurd – op te vragen bij de secretaris.

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Kennismaking met nieuwe leden
 4. Kiezen van voorzitter en secretaris.
 5. Bespreken verslag vergadering 29 juni
 6. Mededelingen OR, ouders, leerlingen, GMR
 7. PTA 2023-2024, ter instemming MR
 8. 2e forecast 2023 en meerjarenbegroting 2024-2028, adviesrecht op begroting
 9. Pilot Jongerenrechtbank (JRB), instemmingsrecht MR
 10. Jaarplan 23-24, instemmingsrecht MR
 11. Evaluatie MR vorig schooljaar, ter informatie
 12. Rondvraag & wat verder ter tafel komt
 13. Besluitvorming (zonder SL)
 14. Sluiting
 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Mededelingen SL
 4. Mededelingen OR, ouders, leerlingen, GMR
 5. Collectieve werkdrukmiddelen, regeling voor schooljaar 23-24, instemmingsrecht PMR
 6. Toelating klas 1 2024-2025, adviesrecht MR
 7. Vakantieregeling 2024-2025
 8. Griekenlandreis mei 2024, instemmingsrecht OMR
 9. Pilot Jongerenrechtbank (JRB), instemmingsrecht MR
 10. Jaarplan 23-24, instemmingsrecht MR
 11. Verslag MR 21 september, uitsluitend naar aanleiding van
 12. Rondvraag & wat verder ter tafel komt
 13. Besluitvorming (zonder SL)
 14. Sluiting

Deze vergadering is komen te vervallen

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Mededelingen SL, met onder andere
 4. Terugblik op lustrum
 5. Resultaten periode 1
 6. Update renovatie
 7. Vooraankondiging tevredenheidspeiling
 8. Mogelijk afscheid van After s’cool
 9. Mededelingen OR, ouders, leerlingen, GMR
 10. Voorstel waardering profielwerkstukken, nu ter bespreking
 11. Voorstel persoonlijk keuzebudget, nu ter bespreking
 12. Stand van zaken Jaarplan 23-24, korte bespreking
 13. Aanstelling twee arbo-functionarissen, ter instemming PMR
 14. MR-begroting, ter formele vaststelling MR
 15. Verslag MR 9 november 2023, uitsluitend naar aanleiding van
 16. Rondvraag & wat verder ter tafel komt
 17. Besluitvorming (zonder SL)
 18. Sluiting

Agenda volgt

Agenda volgt

MR-vergaderingen schooljaar 2022-2023

De vergaderingen starten om 17.00 uur en duren tot ongeveer 19.30 uur. Klik op de vergadering om de agenda te zien. Als u een vergadering (als toehoorder) bij wilt wonen, kunt u contact opnemen met de secretaris.

Een verslag van elke vergadering is – nadat het door de MR is goedgekeurd – op te vragen bij de secretaris.

 1. Opening
 2. Kennismaking met nieuwe leden
 3. Vaststelling agenda
 4. Kiezen van voorzitter en secretaris
 5. Wiersma en Brouwer stellen zich herkiesbaar.
 6. Bespreken verslag vergadering 28 juni
 7. Start nieuw seizoen MR, evaluatie afgelopen schooljaar
 8. Mededelingen SL
 9. Mededelingen OR, ouders, leerlingen, personeel, GMR
 10. Jaarplan
 11. Forecast tweede helft 2022 en begroting 2023
 12. PTA
 13. Corona-protocol, met 4 scenario’s
 14. Rondvraag & wat verder ter tafel komt
 15. Besluitvorming (zonder SL)
 16. Sluiting
 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Bespreken verslag vergadering 22 september
 4. Mededelingen SL, onder meer
 5. Evaluatie Open Dag vrijdag 4 november
 6. Evaluatie Romereis
 7. Ziekmelden van leerlingen
 8. Mededelingen OR, ouders, leerlingen, personeel, GMR
 9. Uitvloeisel van nieuwe CAO:
 10. Voorstel voor dit schooljaar, ter instemming PMR
 11. Voorstel tot formering van werkgroep die een regeling voor de jaren daarna gaat voorbereiden
 12. Extra uren voor het organiseren van wervingsactiviteiten, aanpassing formatieplan, ter instemming PMR
 13. Griekenlandreis, ter instemming OMR
 14. Vakantieregeling 2023-2024, ter advisering
 15. Schoolprofiel, geeft weer wat al eerder is besloten, ter controle MR
 16. Rondvraag & wat verder ter tafel komt
 17. Besluitvorming van punten in openbare gedeelte (zonder SL)
 18. Toelatingsbeleid eersteklassers, formalisering van wat per mail is besloten (zonder SL)
 19. Sluiting

Deze vergadering is komen te vervallen.

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda.
 3. Bespreken verslag vergadering 17 november 2022.
 4. Mededelingen SL.
 5. Mededelingen OR, ouders, leerlingen, GMR.
 6. Vakantieregeling: voorstel van SL is om de laatste vrije dag aan het begin van periode 3 te plannen. Deze wil de SL dan definitief vaststellen als we een (concept-)jaaragenda voor volgend jaar hebben. Adviesrecht gehele MR.
 7. Stand van zaken acties uit het jaarplan. (Dit doen we elk jaar in de vergadering na de kerstvakantie). Ter bespreking/informatie.
 8. Voortgang overleg PMR en schoolleiding over besteding van de middelen voor werkdrukvermindering. Ter informatie.
 9. De Griekenlandreis (slechts een formaliteit aangezien de OMR al schriftelijk fiat heeft gegeven).
 10. Formele vastlegging budget MR 2023 (is al wel besproken en toegezegd door Esterella).
 11. Voorstel kleine aanpassingen in het huishoudelijk reglement van de MR. Ter vaststelling door gehele MR.
 12. Rondvraag & wat verder ter tafel komt.
 13. Besluitvorming (zonder SL)
 14. Sluiting (zonder SL)

Deze vergadering is komen te vervallen

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Bespreken verslag vergadering 26 januari
 4. Mededelingen SL, onder meer
 5. Aantal aanmeldingen eerstejaars
 6. Resultaten tweede periode
 7. Collectieve regeling beperking werkdruk, mededeling
 8. Voortgang renovatie, ter informatie
 9. Mededelingen OR, ouders, leerlingen, GMR
 10. Jaaragenda 23-24, vaststelling laatste vakantiedag en roostervrije dagen hebben adviesrecht MR
 11. Update van de financiën, uitgebreide toelichting ter vergadering
 12. Concept-veiligheidsplan, ter bespreking
 13. Invoering laptops voor docenten
 14. Instelling verkiezingscommissie, in alle drie de geledingen zijn er vacatures
 15. Instelling petit-comité voor eventuele aanpassing/update van MR-reglement
 16. Rondvraag & wat verder ter tafel komt
 17. Besluitvorming (zonder SL)
 18. Sluiting
 1. Opening
 2. Welkom heten van Christy de Back, nieuw lid namens ouders
 3. Vaststelling agenda
 4. Bespreken verslag vergadering 26 april
 5. Mededelingen SL
 6. Mededelingen OR, ouders, leerlingen, GMR
 7. Jaaragenda 23-24
 8. Collectieve werkdrukregeling
 9. Zaken rond formatieplan, ter instemming PMR
 10. Schoolveiligheidsplan, ter instemming MR
 11. Onderdeel hiervan is incidentenregister, ter vergadering in te zien en bespreken
 12. Schoolplan, ter bespreking
 13. Leerlingtevredenheidspeiling, ter bespreking
 14. Voortgang verkiezingen MR
 15. Voorbereiding evaluatie MR
 16. Regelen van etentje na laatste vergadering op 29 juni
 17. Rondvraag & wat verder ter tafel komt
 18. Besluitvorming (zonder SL)
 19. Sluiting
 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Bespreken concept-verslag vergadering 1juni, tweede versie
 4. Mededelingen SL, onder meer examenresultaten
 5. Mededelingen OR, ouders, leerlingen, GMR
 6. Jaaragenda 23-24, met onder andere voorstel MR-data
 7. Collectieve werkdrukregeling, instemming PMR
 8. Schoolplan 24-28, ter instemming MR
 9. Onderwerpen jaarplan 23-24, ter bespreking
 10. Schoolgids (instemming OLMR), inclusief ouderbijdragen (instemming OMR)
 11. Formatieplan: uren mentoraat, ter instemming PMR
 12. Voortgang verkiezingen leerlingengeleding en oudergeleding MR
 13. Evaluatie MR
 14. Rondvraag & wat verder ter tafel komt
 15. Besluitvorming (zonder SL)
 16. Sluiting

MR-vergaderingen schooljaar 2021-2022

Een verslag van elke vergadering is – nadat het door de MR is goedgekeurd – op te vragen bij de secretaris.

 1. Opening
 2. Kiezen van voorzitter en secretaris.
 3. Vaststelling agenda
 4. Bespreken verslag vergadering 12 juli
 5. Mededelingen SL, onder meer
  1. Afhandeling examengelden en novembergelden (mededeling)
 6. Mededelingen OR, leerlingen, GMR
 7. PTA 2021-2022 (instemming)
 8. Bijgewerkt (= afgeslankt) coronaprotocol (instemming)
 9. 2forecast en (meerjaren)begroting (informatie/advies)
 10. Veiligheidsplan (instemming)
 11. Rondvraag & wat verder ter tafel komt
 12. Besluitvorming (zonder SL)
 13. Sluiting
 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Bespreken verslag vergadering 23 september
 4. Mededelingen SL, onder meer
  1. Terugblik Romereizen
  2. Plan kamp leerjaar 2
  3. Andere reizen
  4. Stand van zaken procedure nieuwe conrector
  5. Stand van zaken corona
 5. Mededelingen OR, ouders, leerlingen, GMR
 6.  Toelatingsbeleid eersteklassers in 2022.
 7. Vakantieregeling 22-23
 8. Ondersteuningsplan (voorheen zorgplan).
 9. Planning volgende vergadering, op 16 december
  1. LD-procedure
  2. Procedure nieuwe conrector
  3. Jaarverslag, ter informatie
  4. Reglement rapportvergaderingen
 10. Rondvraag & wat verder ter tafel komt
 11. Besluitvorming (zonder SL)
 12. Sluiting
 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Bespreken verslag vergadering 11 november
 4. Mededelingen SL
  1. Procedure nieuwe conrector
  2. LD-procedure
 5. Mededelingen OR, ouders, leerlingen, GMR
 6. Corona – stand van zaken, mondeling
 7. Ondersteuningsplan – instemming
 8. Deelname Opleidingsschool Rotterdam (OSR) – informatie, consultatie
 9. Jaarverslag – ter informatie
 10. Reglement rapportvergaderingen – instemming
 11. Rondvraag & wat verder ter tafel komt
 12. Besluitvorming (zonder SL)
 13. Sluiting
 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Bespreken verslag vergadering 16 december
 4. Mededelingen SL
 5. Mededelingen OR, ouders, leerlingen, GMR
 6. Corona – stand van zaken, mondeling
 7. Griekenlandreis – instemming OMR
 8. Voorstel stedenreizen leerjaar 6 – instemming OMR
 9. Tussentijdse evaluatie jaarplan
 10. Reglement rapportvergaderingen – instemming PMR
 11. Rondvraag & wat verder ter tafel komt
 12. Besluitvorming (zonder SL)
 13. Sluiting
 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Bespreken verslag vergadering 27 januari
 4. Mededelingen SL, onder meer
  1. Verloop Open Dag & aanmeldingen
  2. LD-procedure
  3. Personeelsboekje, procedure bij ziek-/afwezig melden
  4. Jaarrekening 2021
 5. Mededelingen OR, ouders, leerlingen, GMR
 6. Corona
  1. Plan bij sluiting school
  2. Hoe om te gaan met online lessen
  3. Hoe om te gaan met openstelling lokalen
 7. Tweede conrector? Ter overweging
 8. Eerste versie jaaragenda 2022-2023
 9. Opvang onderbouwklassen bij tussenuren, pilot met zogeheten “klassestudenten”
 10. Opleidingsschool Rotterdam (OSR) voor stagiaires en stagiairs
 11. Rondvraag & wat verder ter tafel komt
 12. Besluitvorming (zonder SL), onder meer
  1. Griekenlandreis– instemming OMR
 13. Sluiting
 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Bespreken verslag vergadering 10 maart
 4. LD-procedure (23.g: instemming PMR)
 5. Mededelingen SL, onder meer vacature leerjaar 4
 6. Mededelingen OR, ouders, leerlingen, GMR
 7. Formatieplan (instemming)
 8. Formatie OP (nu nog ter informatie op basis van prognose/berekening Foleta)
 9. Formatie OOP (23.b: instemming PMR)
  1. TOA
  2. Roosterbureau
  3. Aanpassing lessentabel (21.b: instemming MR)
  4. Aanpassingen niet-lesgebonden taken (23.h: instemming PMR)
 1. Regeling tegemoetkoming voor personeel die extra werk doet in verband met derde tijdvak Centraal Eindexamen, instemming PMR
 2. Analyse cijfers periode 2 (informatie)
 3. Analyse tevredenheidspeiling (informatie)
 4. Aanpassing volgorde niveautoets/rapportvergadering in de bevorderingsnormen (21.b : instemming MR)
 5. Samenstelling/taakverdeling SL (22.e/f: advies MR, i.v.m. niet werven tweede conrector)
 6. (financieel) jaarverslag, ter informatie
 7. Stand van zaken MR-verkiezingen
 8. Rondvraag & wat verder ter tafel komt

 

Zonder SL

 1. Besluitvorming
 2. Sluiting
 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Bespreken verslag vergadering 12 mei
 4. Mededelingen SL
 5. Mededelingen OR, ouders, leerlingen, GMR
 6. LD-procedure (23.g: instemming PMR), nog geen nieuw voorstel
 7. Jaarplan, ter bespreking, in de vergadering van 28 juni ter instemming MR
 8. Schoolgids
  1. Extra-curriculaire activiteiten, ter instemming MR
  2. Ouderbijdragen, ter instemming OMR
  3. Huisregels, ter instemming MR
 9. Stand van zaken MR-verkiezingen, mondeling
 10. Waar eten we op 28 juni?
 11. Rondvraag & wat verder ter tafel komt

Zonder SL

 1. Besluitvorming
 2. Sluiting