Visie

In 1842 is onze school naar Erasmus genoemd. Erasmus is een beroemd humanist en Rotterdammer van geboorte. Hij heeft veel geschreven over onderwijs en benadrukt dat een school een ruimere taak heeft dan alleen het overdragen van kennis. Hij geeft aan dat op school ruimte moet zijn voor het overbrengen van humanitas. Wij willen aan dit ideaal voldoen door niet alleen – vanzelfsprekend – op te leiden tot het gymnasiumdiploma, maar ook door onze leerlingen te stimuleren zich te ontwikkelen tot een compleet mens.

Iedere Erasmiaan, leerling en medewerker, is uniek. We willen een school zijn waarin iedereen mag zijn wie hij wil. Authenticiteit en eigenzinnigheid worden gewaardeerd. We moedigen leerlingen aan om te ontdekken wie ze zijn en wat ze willen. Op het Erasmiaans Gymnasium, een openbare school, hebben we respect voor de verschillen in levensovertuiging, godsdienst, cultuur, afkomst, geslacht of seksuele voorkeur. We hebben niet alleen respect voor elkaar, maar tonen ook interesse in elkaar. We vormen een hechte gemeenschap, er heerst een wij-gevoel en we staan altijd open voor het gesprek.

Het Erasmiaans Gymnasium biedt een opleiding waarbij leerlingen als vanzelfsprekend meekrijgen dat het verleden doorwerkt in het heden en dat je altijd met een been in het verleden staat, zelfs als je naar de toekomst kijkt. We leggen door de aandacht voor de klassieke cultuur een verbinding tussen heden en verleden, het eigene en het vreemde.

Door hun talenten hebben onze leerlingen een bijzondere verantwoordelijkheid voor de maatschappij. We willen onze leerlingen bewust maken van deze verantwoordelijkheid en de rol die ze op zich kunnen nemen.

Op het Erasmiaans Gymnasium leiden we de leerlingen op voor een gymnasiumdiploma, en daarmee voor een universitaire vervolgopleiding. Hiervoor geven wij goed onderwijs in kennis en vaardigheden en goede begeleiding voor elke leerling. We bieden ondersteuning, verbreding en verdieping, binnen en buiten de lessen, voor leerlingen die dat willen of nodig hebben. We dagen leerlingen en medewerkers uit om zich te ontplooien en te excelleren. We durven hierbij hoge eisen te stellen aan elkaar.

Om elke, unieke Erasmiaan in de gelegenheid te stellen zich te ontplooien en te excelleren is én keuzevrijheid én ruimte nodig. Keuzevrijheid gaat gepaard met het nemen van verantwoordelijkheid, voor jezelf en het geheel. Degenen die deze verantwoordelijkheid aankunnen, krijgen bij ons de ruimte. Om deze ruimte te creëren, zijn we flexibel, als individu en als organisatie.

Het Erasmiaans Gymnasium is een school met traditie en sfeer. Het unieke schoolgebouw draagt hier in hoge mate aan bij. We houden vast aan tradities en we gaan continu de uitdaging aan om ons te blijven ontwikkelen in een snel veranderende wereld.

Tien kernbegrippen uit de visie

  1. Authentiek en eigenzinnig
  2. Flexibiliteit: keuzevrijheid en ruimte
  3. Ondersteuning geven en verantwoordelijkheid nemen
  4. Interesse in elkaar en open voor het gesprek
  5. Klassieke cultuur als drager van de verbinding tussen heden en verleden, eigene en vreemde
  6. Bewustmaking rol in maatschappij
  7. Voorbereiding op universitaire studie
  8. Verbreding en verdieping
  9. Uitdagen tot excellentie
  10. Traditie en ontwikkeling

Motto: ex pluribus unum

Het motto van onze school, ex pluribus unum (eenheid in verscheidenheid), is ontleend aan de vroegchristelijke schrijver en kerkvader Augustinus (354-430). Hij werd geboren in Noord-Afrika, was leraar in de retorica in Carthago, en werd later bisschop. In zijn Confessiones omschreef hij wat hem boeide in de omgang met vrienden: “… samen spreken en samen lachen en wederkerig elkaar vriendelijk ter wille zijn, samen mooi geschreven boeken lezen, samen schertsen en elkaar beleefdheden bewijzen, soms het met elkaar oneens zijn zonder onaangenaamheden, zoals men het wel met zichzelf oneens is, en juist door een zelden voorkomende onenigheid de gewone eensgezindheid kruiden, elkaar iets leren of van elkaar leren, de afwezigen ongaarne missen en de terugkerenden met vreugde ontvangen: door deze en dergelijke tekenen, die uit het hart van mensen die elkaar wederkerig beminnen voortkomen en zich uiten door de mond, de tong, de ogen en duizenden vriendelijke gebaren, als het ware door brandstof de gemoederen samensmeden en van velen tot één te maken.”

Augustinus’ ex pluribus unum is passend voor het Erasmiaans Gymnasium. Onze school die meer dan 1150 leerlingen telt, is steeds meer een afspiegeling geworden van de multiculturele samenleving in Rotterdam. We hebben ruim honderd medewerkers, ieder met eigen individuele kwaliteiten en ambities. Die verscheidenheid is het kapitaal van onze school. Tegelijkertijd zijn wij één en eensgezind wanneer het over de belangrijkste dingen in een school gaat: wij allen willen uitstekend onderwijs krijgen c.q. bieden én onszelf verder ontwikkelen en verbeteren in een goede en veilige sfeer en omgeving. Het is onze gemeenschappelijke uitdaging om in dat opzicht ook in de toekomst unum te zijn.