Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent, of een klacht heeft. De directie gaat graag met u in gesprek hierover en zal steeds bevorderen dat een gesprek volgt tussen u en degene tot wie de klacht zich richt.

Leidt dat niet tot een oplossing dan kunt u zich wenden tot ons bestuur, stichting BOOR. Aan stichting BOOR is een klachtfunctionaris verbonden: Marjel Sterrenberg. Uw klacht kunt u kenbaar maken door een e-mail te sturen aan: klacht@stichtingboor.nl, onder vermelding van uw naam, het mailadres waarop u bereikbaar bent en uw telefoonnummer. De klachtfunctionaris neemt vervolgens contact met u op.

Stichting BOOR is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). U kunt te allen tijde een klacht indienen bij de LKC. Als u niet daarvoor de stap naar de school of stichting BOOR heeft gemaakt, zal de LKC zich inspannen om dit contact alsnog tot stand te brengen.

Als een van bovenstaande stappen niet mogelijk is en/of u wilt eerst uw zorgen delen met een neutrale persoon, dan kunt u zich wenden tot de contactpersonen op school, mw. Vernij (vernij@erasmiaans.nl) of dhr. Gales (gales@erasmiaans.nl). De contactpersoon is een eerste aanspreekpunt met verwijsfunctie naar één van de navolgende externe vertrouwenspersonen of de klachtenfunctionaris van stichting BOOR, afhankelijk van de soort klacht.

Contactgegevens van de externe vertrouwenspersonen:

Mevrouw Jakkie Ames
e-mail: jakkie_ames@hotmail.com
telefoon: 06 13570625

De heer Arnoud Kok
e-mail: arnoud@purpl3.nl
telefoon: 06 14399025

Mevrouw Seema Ouweneel
e-mail: seenema@xs4all.nl
telefoon: 06 46136150

Centraal meldpunt Vertrouwensinspecteurs

Voor klachten op het gebied van (seksueel) geweld, intimidatie, discriminatie, onverdraagzaamheid, radicalisering en dergelijke kunt u ook contact opnemen met het landelijk meldpunt vertrouwensinspecteurs, 0900-1113111.

Een gedetailleerde beschrijving van rol en taken van:

  • de klachtfunctionaris
  • de externe vertrouwenspersonen
  • de landelijke klachtencommissie
  • de vertrouwensinspecteurs

zijn beschreven in de geldende klachtenregeling van stichting BOOR. Deze is hier te downloaden.