Ondersteuning op het Erasmiaans

In de visie van het Erasmiaans is elke, unieke Erasmiaan in de gelegenheid stellen zich te ontplooien en te excelleren een kernbegrip. Om dit te bewerkstelligen heeft elke leerling in meer of mindere mate begeleiding en ondersteuning nodig. Het is belangrijk, dat in de driehoek school-ouders-leerling elke partij zijn verantwoordelijkheid neemt om elke leerling optimaal te begeleiden. Binnen school is het bieden van begeleiding en ondersteuning is een taak van elke medewerker, ieder vanuit zijn eigen rol.
Binnen onze schoolomgeving waarin ieder de verantwoordelijk neemt die bij zijn rol past, zijn er specialisten op het gebied van begeleiding en ondersteuning, zowel op vakinhoudelijk gebied als op het gebied van sociaal-emotioneel en fysiek welbevinden. Hieraan stellen we als school hoge eisen, zodat we elke leerling de begeleiding kunnen bieden die hij nodig heeft binnen onze mogelijkheden. Er is sprake van een zekere gelaagdheid: begeleiding en ondersteuning voor alle leerlingen, en meer specialistische, extra ondersteuning, zowel intern als extern voor leerlingen die meer nodig hebben dan deze basisondersteuning.

Mentoren

Alle klassen hebben een mentor. Deze vormt de belangrijkste schakel tussen het ouderlijk huis en de school. Zij vatten deze taak op in de breedste zin van het woord: de mentoren zijn betrokken bij de introductiedagen, bezoeken klassenavonden, nemen initiatieven naar ouders en collega-docenten.

Kortom: zij proberen op het cijfermatige én sociaal-emotionele vlak de (nieuwe) leerling zo goedmogelijk op te vangen.

Steunlessen

Voor een aantal vakken in de eerste klas is het mogelijk om 1x per week (voor of na de lestijd) een steunles te volgen. De stof wordt nog een keer uitgelegd en de leerling wordt individueel geholpen.

Jaarleiders

Het woord jaarleider spreekt voor zichzelf: deze functionarissen coördineren het onderwijs in hun jaarlaag en het werk van de klassenmentoren. Zij hebben daarover wekelijks contact met de schoolleiding. Bovendien informeert de jaarleider van leerjaar 1 de basisscholen over het wel en wee van de eersteklassers.

Decanen

De decanen begeleiden de leerlingen van de derde klassen bij de samenstelling van het profiel voor de bovenbouw en in de laatste twee jaar bij het proces van de studiekeuze. De begeleiding bestaat onder meer uit klassikale voorlichting, ouderavonden over profiel- en studiekeuze, individuele gesprekken met leerlingen (en ouders) en uit het stimuleren van leerlingen tot het bijwonen van voorlichtingsactiviteiten van hogescholen en universiteiten (studiemarkten, voorlichting, maar ook proefstuderen aan de universiteiten van Rotterdam, Leiden en Delft). Bij de decaan is tevens informatie te verkrijgen over studiefinanciering, over universiteiten en hogescholen en over studeren in het buitenland.

Counselor

Een specifieke functie bij de leerlingbegeleiding is toebedeeld aan de counselor, de vertrouwenspersoon. De leerling die de counselor om raad of hulp vraagt, kan op geheimhouding rekenen.

Remedial teacher

Voor leerlingen met specifieke leerproblemen of met dyslexie beschikt de school over een remedial teacher. Leerlingen kunnen verwezen worden door bijvoorbeeld de mentor of de jaarleider.

Faalangstbegeleideiding

Leerlingen met meer dan normale spanning, faalangst en of stressproblemen worden in groepsverband of individueel begeleid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van ontspanningsoefeningen, ademhalingsoefeningen en concentratietraining.

Schoolmaatschappelijk werk (SMW)

Leerlingen die behoefte hebben aan psychosociale hulp, kunnen terecht bij de schoolmaatschappelijk werker. Met kortdurende individuele en/of contextuele begeleiding helpt de SMW-er de leerling om de kwaliteit van de eigen levensweg in interactie met de omgeving te verbeteren. De SMW-er werkt volgens het privacyreglement van Bureau Jeugdzorg.

Jeugdverpleegkundige

Wij ontvangen de leerlingen in een periode waarin ze een stormachtige ontwikkeling doormaken op lichamelijk, geestelijk en sociaal gebied. Tijdens die ontwikkeling is het risico groter dat zich verstoringen van het evenwicht voordoen die de jongere en/of de ouders verontrusten. Daarnaast is er een aantal aan deze leeftijdsfase verbonden afwijkingen die, indien niet tijdig behandeld, ernstige blijvende gevolgen kunnen hebben. Door een intensief contact met de afdeling jeugdgezondheidszorg van het Centrum voor Jeugd en Gezin proberen we ook de medische begeleiding vorm te geven.

Hulpmentoren

Het Erasmiaans Gymnasium heeft in leerjaar 1 per klas vier hulpmentoren uit de vierde klas. Zij helpen bij de introductiedagen en zorgen er met de mentoren voor, dat de eersteklassers zich snel thuis voelen in de school. Gedurende het schooljaar helpen de hulpmentoren leerlingen die bijvoorbeeld achterstand hebben opgelopen met huiswerk, zijn zij aanwezig bij klassenuitjes en klassenfeesten en zijn zij met de mentor aanspreekpunt voor hun leerlingen.