Bevorderingsnormen

Binnen onze bevorderingsnormen nemen de klassieke talen (Grieks en Latijn) een bijzondere positie in. Dit betekent dat niet alleen moet worden voldaan aan algemene, vak-onafhankelijke normen, maar ook aan normen die specifiek voor de klassieke talen gelden.

Bevorderingsnormen voor de leerjaren 1, 2 en 3

Indien een leerling geen onvoldoendes of slechts één onvoldoende op zijn eindrapport heeft, wordt hij bevorderd naar de volgende klas. Bij meer onvoldoendes hanteert de rapportvergadering de volgende bevorderingsnormen:

1. Algemeen

– leerjaar 1 naar 2:  bevorderd met twee onvoldoendes 5-5.  bespreekzone 5-4, 5-5-5 en gemiddeld ongeveer een 6.
– leerjaar 2 naar 3:  bevorderd met twee onvoldoendes 5-5, 5-4, 5-3, 4-4en drie onvoldoendes 5-5-5.  bespreekzone 4-3, 3-3, 5-5-4, 5-5-3, 5-4-4, 5-5-5-5 en gemiddeld ongeveer een 6
– leerjaar 3 naar 4:  bevorderd met twee onvoldoendes 5-5, 5-4, 5-3, 4-4 en drie onvoldoendes 5-5-5, 5-5-4.  bespreekzone 3-3, 4-3, 5-4-4, 5-5-3, 5-4-3, 4-4-4, 5-5-5-5 en gemiddeld ongeveer een 6.

2. Specifiek

In de leerjaren 1, 2 en 3 wordt voor de klassieke talen een handelingsdeel grammatica afgenomen, dat voldoende moet worden afgesloten. Voor de klassieke talen moeten samen ten minste 11 punten (afgeronde rapportcijfers) worden behaald.
Indien dit niet het geval is, krijgt de leerling bij de beoogde overgang van:
– leerjaar 1 naar 2 of 2 naar 3 voor de klassieke taal met het laagste cijfer op het eindrapport (of met het laagste on-afgeronde jaarcijfer) een herexamen opgelegd, dat rond de zomervakantie wordt afgenomen. Alleen als de leerling voor het
herexamen een voldoende (ten minste 5,5) haalt, kan hij bevorderd worden.
– leerjaar 3 naar 4 voor de klassieke taal die de vakdocent wenselijk acht (al naar gelang een vak beter afgerond of voor het volgende leerjaar beter voorbereid moet worden), een herexamen opgelegd, dat rond de zomervakantie wordt afgenomen.
Alleen als de leerling voor het herexamen een voldoende (ten minste 5,5) haalt, kan hij bevorderd worden.

Een leerling mag in zijn profiel voor de vierde klas wiskunde B kiezen als het on-afgeronde eindcijfer minimaal een 7.0 is.

Indien de cijfers niet voldoen aan de bevorderingsnormen, wordt de leerling niet bevorderd, tenzij hij in aanmerking komt voor behandeling als bespreekgeval en de rapportvergadering besluit dat voldoende aanleiding bestaat hem toch te bevorderen of een herexamen op te leggen. In enkele uitzonderingsgevallen kan de vergadering een leerling tot ‘bijzonder geval’ uitroepen, waardoor de normen buiten werking worden gesteld.

Pensum

Een leerling die bevorderd is, kan door de docentenvergadering één pensum of twee pensa geadviseerd krijgen. Een pensum wordt gegeven om de leerling in de gelegenheid te stellen een achterstand voor de aanvang van het volgende schooljaar ongedaan te maken. De verantwoordelijkheid voor het pensum ligt bij de leerling en de ouders.

Programma van toetsing en afsluiting leerjaren 4, 5 en 6 (PTA)

Vanaf het vierde leerjaar worden Schoolexamens afgenomen, die meetellen voor het Eindexamen. In het vierde, vijfde en zesde leerjaar ontvangen de leerlingen daarom een PTA met daarbij het schoolexamen- en eindexamenreglement. Een PTA betreft de stofomschrijvingen, het toets-schema per vak, informatie over de weging van de toetsen en bevorderingsnormen. Per leerjaar zal een aantal regels worden aangegeven die specifiek gelden voor het Erasmiaans Gymnasium. Het PTA wordt opgenomen op de website.

Bevorderingsnormen van leerjaar 4 naar 5

Een leerling kan bevorderd worden van leerjaar 4 naar leerjaar 5 bij één onvoldoende
(3, 4 of 5) of bij twee onvoldoendes (5-5, 5-4). Bij de cijfercombinatie 5-3, 4-4, 5-5-5, 3-4, 5-5-4, 5-5-3, 5-4-4 is de leerling een bespreekgeval. In de profielen N&G en N&T is de cijfercombinatie 5-5-5-5 ook bespreekbaar. De leerling moet voor de gekozen klassieke taal in het algemene deel ten minste een (afgeronde) 5 behalen. Indien dit laatste niet het geval is, volgt de leerling in de vijfde klas verplicht een extra lesuur in die klassieke taal.

Bevorderingsnormen van leerjaar 5 naar 6

Om bevorderd te worden van leerjaar 5 naar leerjaar 6 hanteren we in principe de slaag-/ zakregeling. Indien een leerling één of twee punten te weinig heeft, komt hij in de bespreekzone en neemt de docentenvergadering een besluit. Bovendien geldt dat indien een leerling voor de klassieke taal een cijfer lager dan 5.5 heeft behaald, de leerling in de zesde klas verplicht een extra lesuur in de klassieke taal volgt.