Bevorderingsnormen

Algemeen

We werken met drie cijferperiodes. Leerlingen uit leerjaar 1 t/m 5 krijgen na alle drie de periodes een rapport. Leerlingen uit leerjaar 6 krijgen aan het eind van periode 1 een overzicht van hun behaalde SE-cijfers en voorlopige SE-gemiddelden.

Periode 1: begin van het schooljaar – medio november
Periode 2: medio november – medio maart
Periode 3: medio maart – einde schooljaar

De exacte planning verschilt per schooljaar i.v.m. de spreiding van de schoolvakanties en feestdagen. Zie de jaaragenda voor de planning van dit schooljaar.

De cijfers op het rapport geven een voortschrijdend gemiddelde weer, d.w.z. het gemiddelde van alle behaalde cijfers tot op dat moment, rekening houdend met de weging van elk cijfer. Aan het eind van het schooljaar krijgt de leerling voor elk vak een eindcijfer, het op een geheel getal afgeronde gemiddelde cijfer van het hele schooljaar.

Periode 1 = gemiddelde t/m periode 1, afgekapt op 1 decimaal
Periode 2 = gemiddelde t/m periode 2, afgekapt op 1 decimaal
Periode 3 = gemiddelde t/m periode 3, afgekapt op 1 decimaal
Eindcijfer = gemiddelde t/m periode 3, afgerond op een heel getal.

Met tekortpunten wordt het aantal punten dat een leerling tekort komt om voldoende (minimaal 6) te staan bedoeld. Een 5 is bijvoorbeeld 1 tekortpunt, een 4 is 2 tekortpunten, enz.

Binnen onze bevorderingsnormen nemen de klassieke talen (Grieks en Latijn) een bijzondere positie in. Dit betekent dat niet alleen moet worden voldaan aan algemene, vak-onafhankelijke normen, maar ook aan normen die specifiek voor de klassieke talen gelden.

Als een leerling in de bespreekzone zit, kan de rapportvergadering besluiten om

 • de leerling niet te bevorderen;
 • de leerling alsnog te bevorderen, als daar voldoende aanleiding toe bestaat;
 • de leerling een herexamen op te leggen. Als de leerling dit herexamen met goed gevolg aflegt, wordt hij alsnog bevorderd.

In uitzonderingsgevallen kan de vergadering een leerling tot ‘bijzonder geval’ uitroepen, waardoor de normen buiten werking worden gesteld.

Bevorderingsnormen voor de leerjaren 1, 2 en 3

Algemeen

Indien een leerling geen onvoldoendes of slechts één onvoldoende op zijn eindrapport heeft, wordt hij bevorderd naar de volgende klas. Bij meer onvoldoendes hanteert de rapportvergadering de volgende bevorderingsnormen:

Leerjaar 1 naar leerjaar 2:

 • bevorderd met twee onvoldoendes 5-5.
 • bespreekzone 5-4, 5-5-5 en gemiddeld ongeveer een 6.
2 onv. 3 onv. 4 onv.
2 tekorten bevorderd n.v.t. n.v.t.
3 tekorten bespreken bespreken n.v.t.
4 tekorten  niet bevorderd  niet bevorderd  niet bevorderd

Leerjaar 2 naar leerjaar 3:

 • bevorderd met twee onvoldoendes 5-5, 5-4, 5-3, 4-4.
 • bevorderd met drie onvoldoendes 5-5-5.
 • bespreekzone 4-3, 3-3, 5-5-4, 5-5-3, 5-4-4, 5-5-5-5 en gemiddeld ongeveer een 6.
2 onv. 3 onv. 4 onv. 5 onv.
2 tekorten bevorderd n.v.t. n.v.t. n.v.t.
3 tekorten bevorderd bevorderd n.v.t. n.v.t.
4 tekorten bevorderd bespreken bespreken n.v.t.
5 tekorten bespreken bespreken niet bevorderd niet bevorderd
6 tekorten bespreken niet bevorderd niet bevorderd niet bevorderd
7 tekorten niet bevorderd niet bevorderd niet bevorderd niet bevorderd

Leerjaar 3 naar leerjaar 4:

 • bevorderd met twee onvoldoendes 5-5, 5-4, 5-3, 4-4.
 • bevorderd met drie onvoldoendes 5-5-5, 5-5-4.
 • bespreekzone 3-3, 4-3, 5-4-4, 5-5-3, 5-4-3, 4-4-4, 5-5-5-5 en gemiddeld ongeveer een 6.
2 onv. 3 onv. 4 onv.
2 tekorten bevorderd n.v.t. n.v.t.
3 tekorten bevorderd bevorderd n.v.t.
4 tekorten bevorderd bevorderd bespreken
5 tekorten bespreken bespreken niet bevorderd
6 tekorten bespreken bespreken niet bevorderd
7 tekorten niet bevorderd niet bevorderd niet bevorderd

Leerjaar 4 naar leerjaar 5:

Een leerling kan bevorderd worden van leerjaar 4 naar leerjaar 5 bij

 • geen onvoldoendes;
 • één onvoldoende (3, 4 of 5);
 • twee onvoldoendes (5-5, 5-4).

De leerling zit in de bespreekzone bij:

 • de cijfercombinatie 5-3, 4-4, 5-5-5, 3-4, 5-5-4, 5-5-3, 5-4-4.
 • de cijfercombinatie 5-5-5-5 in de profielen N&G en N&T.

De leerling moet voor de gekozen klassieke taal in het algemene deel ten minste een (afgeronde) 5 behalen. Indien dit laatste niet het geval is, volgt de leerling in de vijfde klas verplicht een extra lesuur in die klassieke taal.

 

2 onv. 3 onv. 4 onv.
2 tekorten bevorderd n.v.t. n.v.t.
3 tekorten bevorderd bespreken n.v.t.
4 tekorten bespreken bespreken bespreken*
5 tekorten bespreken bespreken niet bevorderd
6 tekorten niet bevorderd niet bevorderd niet bevorderd

* Alleen in profielen N&G en N&T

Leerjaar 5 naar leerjaar 6:

Om bevorderd te worden van leerjaar 5 naar leerjaar 6 sluiten we aan bij de slaag-/ zakregeling. Een leerling wordt dus bevorderd als de cijferlijst voldoet aan een van de volgende voorwaarden:

– alle eindcijfers zijn 6 of hoger.
– 1×5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger.
– 1×4, 2×5 of 1×5 en 1×4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6,0 is. Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde mag dan slechts 1 onvoldoende, niet lager dan een 5 worden behaald.

Als een leerling één of twee punten te weinig heeft om aan het bovenstaande te voldoen, komt hij in de bespreekzone en neemt de docentenvergadering een besluit. Bovendien geldt dat als een leerling voor de klassieke taal een cijfer lager dan een afgeronde 5 heeft behaald, de leerling in de zesde klas verplicht een extra lesuur in de klassieke taal volgt.

Specifiek

Elfpuntenregel (leerjaar 1 t/m 3)

Voor de klassieke talen moeten samen ten minste 11 punten (afgeronde rapportcijfers) worden behaald. Indien dit niet het geval is, krijgt de leerling bij de beoogde overgang van:

 • leerjaar 1 naar 2 of 2 naar 3 voor de klassieke taal met het laagste cijfer op het eindrapport (of met het laagste onafgeronde jaarcijfer) door de eindrapportvergadering een niveautest opgelegd. De leerling kan alleen bevorderd worden, als hij voor de niveautest een voldoende (ten minste 5,5) gehaald heeft.
 • leerjaar 3 naar 4 voor de klassieke taal die de vakdocent wenselijk acht (al naar gelang een vak beter afgerond of voor het volgende leerjaar beter voorbereid moet worden), door de eindrapportvergadering een niveautest opgelegd. De leerling kan alleen bevorderd worden, als hij voor de niveautest een voldoende (ten minste 5,5) gehaald heeft.

Leerjaar 3:

Een leerling mag in zijn profiel voor de vierde klas wiskunde B kiezen als het niet afgeronde eindcijfer minimaal een 7,0 is.

Leerjaar 4:

De leerling moet voor de gekozen klassieke taal in het algemene deel ten minste een (afgeronde) 5 behalen. Indien dit laatste niet het geval is, volgt de leerling in de vijfde klas verplicht een extra lesuur in die klassieke taal.

Leerjaar 5:

Indien een leerling voor de klassieke taal een cijfer lager dan een afgeronde 5 heeft behaald, volgt de leerling in de zesde klas verplicht een extra lesuur in de klassieke taal.

Pensum

Een leerling die bevorderd is, kan door de docentenvergadering één pensum of twee pensa geadviseerd krijgen. Een pensum wordt gegeven om de leerling in de gelegenheid te stellen een achterstand voor de aanvang van het volgende schooljaar ongedaan te maken. De verantwoordelijkheid voor het pensum ligt bij de leerling en de ouders.

Programma van toetsing en afsluiting leerjaren 4, 5 en 6 (PTA)

Vanaf het vierde leerjaar worden schoolexamens (SE’s) afgenomen, die meetellen voor het eindexamen. In het vierde, vijfde en zesde leerjaar stelt de school daarom een PTA op met daarbij het schoolexamen- en eindexamenreglement. Het PTA omvat verder de stofomschrijvingen, het toets-schema per vak, informatie over de weging van de toetsen en bevorderingsnormen. Per leerjaar wordt een aantal regels aangegeven die specifiek gelden voor het Erasmiaans Gymnasium. Het PTA is te vinden op de website (https://www.erasmiaans.nl/pta/).

Revisie

Als de eindrapportvergadering besloten heeft om een leerling niet te bevorderen of een leerling te bevorderen onder aanvullende voorwaarden, kan de desbetreffende leerling, zijn/haar ouders of een medewerker van de school revisie aanvragen. Het verzoek om revisie dient uiterlijk de dag voorafgaand aan de revisievergadering om 16.00 uur ingediend te worden bij de schoolleiding. De schoolleiding geeft gehoor aan het verzoek om revisie, als minimaal één van de volgende zaken aan de orde is:

 1. er wordt nieuw feitenmateriaal te berde gebracht dat niet bekend kon zijn voorafgaand aan de eindrapportvergadering;
 2. er is sprake van onbillijkheid (= kennelijke ongelijkheid) in de beoordeling van leerlingen in parallelklassen;
 3. er is sprake van een procedurefout;
 4. een lid van de schoolleiding wil om een andere reden dan in dit artikel genoemd de beslissing ten aanzien van een leerling aan de orde stellen.
Binnen onze bevorderingsnormen nemen de klassieke talen (Grieks en Latijn) een bijzondere positie in. Dit betekent dat niet alleen moet worden voldaan aan algemene, vak-onafhankelijke normen, maar ook aan normen die specifiek voor de klassieke talen gelden.

Aanpassingen 2020-2021 zijn in rood weergegeven.

Als een leerling in de bespreekzone zit, kan de rapportvergadering besluiten om

 • de leerling niet te bevorderen;
 • de leerling alsnog te bevorderen, als daar voldoende aanleiding toe bestaat;
 • de leerling een herexamen op te leggen. Als de leerling dit herexamen met goed gevolg aflegt, wordt hij alsnog bevorderd.

Als een leerling in de bespreekzone bevorderd wordt, krijgt hij het dringende advies deel te nemen aan een ondersteuningsprogramma.

Leerlingen uit leerjaar 1 en 2 hebben – anders dan andere jaren – recht op doubleren. Uitzondering: leerlingen die vorig jaar ook gedoubleerd zijn.

In uitzonderingsgevallen kan de vergadering een leerling tot ‘bijzonder geval’ uitroepen, waardoor de normen buiten werking worden gesteld.

Leerjaar 4 naar leerjaar 5:

Een leerling kan bevorderd worden van leerjaar 4 naar leerjaar 5 bij

 • geen onvoldoendes;
 • één onvoldoende (3, 4 of 5);
 • twee onvoldoendes (5-5, 5-4).

De leerling zit in de bespreekzone bij:

 • de cijfercombinatie 5-3, 4-4, 5-5-5, 3-4, 5-5-4, 5-5-3, 5-4-4.
 • de cijfercombinatie 5-5-5-5 in de profielen N&G en N&T.

De leerling moet voor de gekozen klassieke taal in het algemene deel ten minste een (afgeronde) 5 behalen. Indien dit laatste niet het geval is, volgt de leerling in de vijfde klas verplicht een extra lesuur in die klassieke taal.

2 onv. 3 onv. 4 onv. 5 onv.
2 tekorten bevorderd n.v.t. n.v.t. n.v.t.
3 tekorten bevorderd bespreken n.v.t. n.v.t.
4 tekorten bespreken bespreken bespreken* n.v.t.
5 tekorten bespreken bespreken niet bev. niet bev.
6 tekorten niet bev. niet bev. niet bev. niet bev.

* Alleen in profielen N&G en N&T

Leerjaar 5 naar leerjaar 6:

Om bevorderd te worden van leerjaar 5 naar leerjaar 6 hanteren we in principe de slaag-/ zakregeling. Indien een leerling één of twee punten te weinig heeft, komt hij in de bespreekzone en neemt de docentenvergadering een besluit.

Specifiek

Elfpuntenregel

Aanpassingen van de elfpuntenregel in schooljaar 2020-2021 zijn aangegeven bij de desbetreffende leerjaren.

Voor de klassieke talen moeten samen ten minste 11 punten (afgeronde rapportcijfers) worden behaald. Indien dit niet het geval is, krijgt de leerling bij de beoogde overgang van:

 • leerjaar 1 naar 2 of 2 naar 3 voor de klassieke taal met het laagste cijfer op het eindrapport (of met het laagste onafgeronde jaarcijfer) een niveautest opgelegd, die nog voor de eindrapportvergadering wordt afgenomen. Het behaalde cijfer voor de niveautest telt niet mee voor de bepaling van de cijfers voor de klassieke taal op het eindrapport. De leerling kan alleen bevorderd worden, als:
  • hij voor de niveautest een voldoende (ten minste 5,5) gehaald heeft;
  • hij reeds bevorderbaar was op basis van bovenstaande algemene bevorderingsregels.
 • leerjaar 3 naar 4 voor de klassieke taal die de vakdocent wenselijk acht (al naar gelang een vak beter afgerond of voor het volgende leerjaar beter voorbereid moet worden), een niveautest opgelegd, die nog voor de eindrapportvergadering wordt afgenomen. Het behaalde cijfer voor de niveautest telt niet mee voor de bepaling van de cijfers voor de klassieke taal op het eindrapport. De leerling kan alleen bevorderd worden, als:
  • hij voor de niveautest een voldoende (ten minste 5,5) gehaald heeft;
  • hij reeds bevorderbaar was op basis van bovenstaande algemene bevorderingsregels.

Leerjaar 3:

Een leerling mag in zijn profiel voor de vierde klas wiskunde B kiezen als het on-afgeronde eindcijfer minimaal een 7,0 is.

Leerjaar 4:

De leerling moet voor de gekozen klassieke taal in het algemene deel ten minste een (afgeronde) 5 behalen. Indien dit laatste niet het geval is, volgt de leerling in de vijfde klas verplicht een extra lesuur in die klassieke taal.

Leerjaar 5:

Indien een leerling voor de klassieke taal een cijfer lager dan een afgeronde 5 heeft behaald, volgt de leerling in de zesde klas verplicht een extra lesuur in de klassieke taal.

Pensum

Een leerling die bevorderd is, kan door de docentenvergadering één pensum of twee pensa geadviseerd krijgen. Een pensum wordt gegeven om de leerling in de gelegenheid te stellen een achterstand voor de aanvang van het volgende schooljaar ongedaan te maken. De verantwoordelijkheid voor het pensum ligt bij de leerling en de ouders.

Programma van toetsing en afsluiting leerjaren 4, 5 en 6 (PTA)

Vanaf het vierde leerjaar worden schoolexamens (SE’s) afgenomen, die meetellen voor het eindexamen. In het vierde, vijfde en zesde leerjaar stelt de school daarom een PTA op met daarbij het schoolexamen- en eindexamenreglement. Het PTA omvat verder de stofomschrijvingen, het toets-schema per vak, informatie over de weging van de toetsen en bevorderingsnormen. Per leerjaar wordt een aantal regels aangegeven die specifiek gelden voor het Erasmiaans Gymnasium. Het PTA is te vinden op de website (https://www.erasmiaans.nl/pta/).

Revisie

Als de eindrapportvergadering besloten heeft om een leerling niet te bevorderen of een leerling te bevorderen onder aanvullende voorwaarden, kan de desbetreffende leerling, zijn/haar ouders of een medewerker van de school revisie aanvragen. Het verzoek om revisie dient uiterlijk de dag voorafgaand aan de revisievergadering ingediend te worden bij de schoolleiding. De schoolleiding geeft gehoor aan het verzoek om revisie, als minimaal één van de volgende zaken aan de orde is:

 1. er wordt nieuw feitenmateriaal te berde gebracht dat niet bekend kon zijn voorafgaand aan de eindrapportvergadering;
 2. er is sprake van onbillijkheid (= kennelijke ongelijkheid) in de beoordeling van leerlingen in parallelklassen;
 3. er is sprake van een procedurefout;
 4. een lid van de schoolleiding wil om een andere reden dan in dit artikel genoemd de beslissing ten aanzien van een leerling aan de orde stellen.

Aangepaste bevorderingsnormen 2020-2021 (i.v.m. corona)