Bevorderingsnormen

Leerlingen krijgen na alle drie de periodes een rapport. De cijfers op dit rapport geven een voortschrijdend gemiddelde weer, d.w.z het ge middelde tot op dat moment.

Periode 1 = gemiddelde t/m periode 1, afgekapt op 1 decimaal

Periode 2 = gemiddelde t/m periode 2, afgekapt op 1 decimaal

Periode 3 = gemiddelde t/m periode 3, afgekapt op 1 decimaal

Aan het eind van het schooljaar krijgt de leerling voor elk vak een eindcijfer. Het op een geheel getal afgeronde gemiddelde cijfer van het hele schooljaar.

Binnen onze bevorderingsnormen nemen de klassieke talen (Grieks en Latijn) een bijzondere positie in. Dit betekent dat niet alleen moet worden voldaan aan algemene, vak-onafhankelijke normen, maar ook aan normen die specifiek voor de klassieke talen gelden.

Als een leerling in de bespreekzone zit, kan de rapportvergadering besluiten om

 • de leerling niet te bevorderen;
 • de leerling alsnog te bevorderen, als daar voldoende aanleiding toe bestaat;
 • de leerling een herexamen op te leggen. Als de leerling dit herexamen met goed gevolg aflegt, wordt hij alsnog bevorderd.

In uitzonderingsgevallen kan de vergadering een leerling tot ‘bijzonder geval’ uitroepen, waardoor de normen buiten werking worden gesteld.

Bevorderingsnormen voor de leerjaren 1, 2 en 3

Indien een leerling geen onvoldoendes of slechts één onvoldoende op zijn eindrapport heeft, wordt hij bevorderd naar de volgende klas. Bij meer onvoldoendes hanteert de rapportvergadering de volgende bevorderingsnormen:

Algemeen

N.B.: niet geldig voor schooljaar 2019-2020

leerjaar 1 naar leerjaar 2: bevorderd met twee onvoldoendes 5-5.
bespreekzone 5-4, 5-5-5 en gemiddeld ongeveer een 6.
leerjaar 2 naar
leerjaar 3:
bevorderd met twee onvoldoendes 5-5, 5-4, 5-3, 4-4.
bevorderd met drie onvoldoendes 5-5-5.
bespreekzone 4-3, 3-3, 5-5-4, 5-5-3, 5-4-4, 5-5-5-5 en gemiddeld ongeveer een 6.
leerjaar 3 naar
leerjaar 4:
bevorderd met twee onvoldoendes 5-5, 5-4, 5-3, 4-4.
bevorderd met drie onvoldoendes 5-5-5, 5-5-4.
bespreekzone 3-3, 4-3, 5-4-4, 5-5-3, 5-4-3, 4-4-4, 5-5-5-5 en gemiddeld ongeveer een 6.

Specifiek

Voor de klassieke talen moeten samen ten minste 11 punten (afgeronde rapportcijfers) worden behaald. Indien dit niet het geval is, krijgt de leerling bij de beoogde overgang van:

 • leerjaar 1 naar 2 of 2 naar 3 voor de klassieke taal met het laagste cijfer op het eindrapport (of met het laagste onafgeronde jaarcijfer) een niveautest opgelegd, die nog voor de eindrapportvergadering wordt afgenomen. Het behaalde cijfer voor de niveautest telt niet mee voor de bepaling van de cijfers voor de klassieke taal op het eindrapport. De leerling kan alleen bevorderd worden, als:
  • hij voor de niveautest een voldoende (ten minste 5,5) gehaald heeft;
  • hij reeds bevorderbaar was op basis van bovenstaande algemene bevorderingsregels.
 • leerjaar 3 naar 4 voor de klassieke taal die de vakdocent wenselijk acht (al naar gelang een vak beter afgerond of voor het volgende leerjaar beter voorbereid moet worden), een niveautest opgelegd, die nog voor de eindrapportvergadering wordt afgenomen. Het behaalde cijfer voor de niveautest telt niet mee voor de bepaling van de cijfers voor de klassieke taal op het eindrapport. De leerling kan alleen bevorderd worden, als:
  • hij voor de niveautest een voldoende (ten minste 5,5) gehaald heeft;
  • hij reeds bevorderbaar was op basis van bovenstaande algemene bevorderingsregels.

Een leerling mag in zijn profiel voor de vierde klas wiskunde B kiezen als het on-afgeronde eindcijfer minimaal een 7,0 is.

Pensum

Een leerling die bevorderd is, kan door de docentenvergadering één pensum of twee pensa geadviseerd krijgen. Een pensum wordt gegeven om de leerling in de gelegenheid te stellen een achterstand voor de aanvang van het volgende schooljaar ongedaan te maken. De verantwoordelijkheid voor het pensum ligt bij de leerling en de ouders.

Programma van toetsing en afsluiting leerjaren 4, 5 en 6 (PTA)

Vanaf het vierde leerjaar worden schoolexamens (SE’s) afgenomen, die meetellen voor het eindexamen. In het vierde, vijfde en zesde leerjaar stelt de school daarom een PTA op met daarbij het schoolexamen- en eindexamenreglement. Het PTA omvat verder de stofomschrijvingen, het toets-schema per vak, informatie over de weging van de toetsen en bevorderingsnormen. Per leerjaar wordt een aantal regels aangegeven die specifiek gelden voor het Erasmiaans Gymnasium. Het PTA is te vinden op de website (https://www.erasmiaans.nl/pta/).

Bevorderingsnormen van leerjaar 4 naar 5

Een leerling kan bevorderd worden van leerjaar 4 naar leerjaar 5 bij

 • geen onvoldoendes;
 • één onvoldoende (3, 4 of 5);
 • twee onvoldoendes (5-5, 5-4).

De leerling zit in de bespreekzone bij:

 • de cijfercombinatie 5-3, 4-4, 5-5-5, 3-4, 5-5-4, 5-5-3, 5-4-4.
 • de cijfercombinatie 5-5-5-5 in de profielen N&G en N&T.

De leerling moet voor de gekozen klassieke taal in het algemene deel ten minste een (afgeronde) 5 behalen. Indien dit laatste niet het geval is, volgt de leerling in de vijfde klas verplicht een extra lesuur in die klassieke taal.

Bevorderingsnormen van leerjaar 5 naar 6

Om bevorderd te worden van leerjaar 5 naar leerjaar 6 hanteren we in principe de slaag-/ zakregeling. Indien een leerling één of twee punten te weinig heeft, komt hij in de bespreekzone en neemt de docentenvergadering een besluit. Bovendien geldt dat indien een leerling voor de klassieke taal een cijfer lager dan een afgeronde 5 heeft behaald, de leerling in de zesde klas verplicht een extra lesuur in de klassieke taal volgt.