Examens

Regels Centraal Examen 2021

Voor het laatst bijgewerkt op 21 maart 2021

 • Klik hier voor een overzicht van toegestane hulpmiddelen.
 • De examinandus is zelf verantwoordelijk voor het meebrengen van woordenboek en/of (grafische) rekenmachine bij die examens waarbij deze hulpmiddelen zijn toegestaan.
 • Alle woordenboeken en rekenmachines kunnen voor de aanvang van een examenzitting door de surveillerende docenten worden gecontroleerd.
 • Andere spullen – boeken, tassen, jassen, telefoons etc. – mogen niet in het examenlokaal worden meegenomen. Spullen kunnen in de kleedkamers worden neergelegd, maar berg waardevolle spullen van tevoren in je kluisje op of laat ze thuis.
 • De examinandus moet 10 minuten vóór de aanvang van ieder onderdeel in de examenruimte aanwezig zijn en op de aangewezen plaats zitten.
 • Een kandidaat die te laat komt, mag uiterlijk tot een half uur na het begin van de zitting tot het zaal worden toegelaten. Hij levert zijn werk in op het tijdstip, dat voor de andere kandidaten geldt.
 • Wie om een geldige reden, ter beoordeling aan de rector, meer dan een half uur te laat komt, wordt voor de desbetreffende zitting verwezen naar de tweede c.q. derde periode.
 • De examinandus plaatst bovenaan het papier zijn examennummer en zijn naam.
 • Het werk wordt gemaakt op papier verstrekt door school. Ook kladpapier wordt door school geleverd. Het werk wordt niet met potlood gemaakt, met uitzondering van tekeningen en grafieken. De kandidaat mag geen gebruik maken van Tipp-ex o.i.d.
 • De examinandus mag tijdens de examenzitting niet zonder toestemming van een surveillant van zijn plaats opstaan.
 • Het is niet toegestaan de examenzaal te verlaten binnen een uur na het begin van de zitting; evenmin in de laatste tien minuten voor het einde.
 • Wie de zaal verlaat, dient met het gemaakte werk ook de opgaven en eventueel kladpapier in te leveren in de daarvoor bestemde map.
 • De kandidaat mag na het einde van de zitting zijn plaats pas verlaten als door de surveillant al het werk verzameld is.
 • De kandidaat dient in principe beschikbaar/bereikbaar te zijn tot en met vrijdag 15 juli 2021.

Uitslagregeling 2021

Donderdag 10 juni worden alle kandidaten tussen 14.30 en 16.00 uur gebeld.

Een leerling is geslaagd als aan de volgende 4 eisen is voldaan.

1. – alle eindcijfers zijn 6 of hoger , of
– 1×5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, of
– 1×4, 2×5 of 1×5 en 1×4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6,0 is.

2. het gemiddelde van het centraal examen (CE) is minimaal 5,5

3. voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde is één 5 en verder alles hoger of alles 6 of hoger behaald.

4. de afzonderlijke onderdelen van het combinatiecijfer zijn niet een 3 of lager.

Het eindcijfer is het gemiddelde van het SE (met een decimaal) en het CE-cijfer (met een decimaal). Dit eindcijfer wordt afgerond naar een geheel getal.
vb. SE 5,5 / CE 5,5 = 5,5 = 6
vb .SE 5,5 / CE 5,4 = 5,45 = 5

Nadat iedereen is gebeld, zijn de cijfers in Magister te raadplegen. De diploma-uitreiking vindt (onder voorbehoud) plaats op donderdag 8 juli 2021.

Aangepaste uitslagregeling (i.v.m. corona) 2021

Dit jaar wordt de mogelijkheid geboden om het eindcijfer van één vak niet te betrekken bij de uitslagbepaling. Dit mag echter geen kernvak zijn. Deze mogelijkheid kan worden ingezet als de leerling hierdoor alsnog kan slagen en staat los van de herkansingsmogelijkheden. Op de cijferlijst bij het diploma worden alle resultaten vermeld, ook het resultaat van het vak dat bij de uitslagbepaling buiten beschouwing is gelaten. Ook in het diplomaregister worden alle resultaten opgenomen. Het vervolgonderwijs kan geen aanvullende toelatingsconsequenties verbinden aan deze cijferlijst.

Cum laude
Een kandidaat is geslaagd voor het eindexamen vwo met toekenning van het judicium cum laude indien zijn examen voldoet aan de volgende voorschriften:

1. ten minste het gemiddelde eindcijfer 8,0, berekend op basis van de eindcijfers voor de vakken in het gemeenschappelijke deel van het profiel, en de vakken van het profieldeel, en het vak uit het vrije deel waarvoor het hoogste eindcijfer is vastgesteld.

2. ten minste het eindcijfer 7 voor alle vakken die meetellen bij de uitslagbepaling.

Rooster eerste tijdvak (CE-1)

Afnamemoment Tijdstip Examens
maandag 17 mei 2021 13:30-16:30 wiskunde A vwo
13:30-16:30 wiskunde B vwo
13:30-16:30 wiskunde C vwo
dinsdag 18 mei 2021 09:00-12:00 geschiedenis vwo
13:30-16:00 Frans vwo
woensdag 19 mei 2021 09:00-12:00 Latijnse taal en cultuur vwo
13:30-16:30 biologie vwo
donderdag 20 mei 2021 09:00-12:00 filosofie vwo
13:30-16:00 Engels vwo
vrijdag 21 mei 2021 13:30-16:30 Nederlands vwo
dinsdag 25 mei 2021 09:00-12:00 Griekse taal en cultuur vwo
13:30-16:30 economie vwo
woensdag 26 mei 2021 13:30-16:30 scheikunde vwo
donderdag 27 mei 2021 09:00-11:30 Duits vwo
vrijdag 28 mei 2021 09:00-12:00 aardrijkskunde vwo
13:30-16:30 natuurkunde vwo
maandag 31 mei 2021 09:00-12:00 kunst (algemeen) vwo
13:30-16:30 bedrijfseconomie vwo
dinsdag 1 juni 2021 13:30-16:00 Spaans vwo

Spreiding examens

I.v.m. corona wordt in 2021 het tweede tijdvak (CE-2) uitgebreid van vier naar tien dagen. Daarmee kunnen leerlingen die in het eerste tijdvak ziek zijn of in quarantaine zitten een deel van of het
volledige centraal examen afleggen in het tweede tijdvak. Ook biedt het de mogelijkheid voor leerlingen die vanwege achterstanden meer tijd nodig hebben voor de voorbereiding op het centraal examen van een of meerdere vakken, om het centraal examen te spreiden over het eerste en het tweede tijdvak. CE-2 vindt plaats van 14 t/m 25 juni.
Er is een herkansingstijdvak (derde tijdvak, CE-3) waarin eindexamenleerlingen examens kunnen herkansen. CE-3 vindt plaats van 6-9 juli.

De keuze voor het spreiden van het centraal examen ligt bij de leerling. Wij raden het spreiden van het centraal examen om andere redenen dan ziekte echter af. Als een leerling er toch voor kiest om een of meerdere vakken naar het tweede tijdvak uit te stellen, is aanmeldprocedure als volgt:

 1. Op vrijdag 16 april, als de cijfers voor de SE-herkansingen bekend zijn, stuurt de leerling een mail aan mw. Vernij.
 2. Op maandag 19 of dinsdag 20 april wordt de wens voor het spreiden van het examen besproken met leerling en ouders. We willen leerlingen goed informeren over de mogelijke gevolgen van het gebruik maken van de spreidingsmogelijkheden. De leerling kan hiermee voor een of meerdere vakken extra voorbereidingstijd creëren maar neemt wel een risico, in het geval hij of zij in het tweede of derde tijdvak bijvoorbeeld ziek is.
 3. De keuze voor gespreid examen wordt uiterlijk woensdag 21 april schriftelijk bevestigd aan mw. Vernij.

Herexamen

In 2021 heeft elke kandidaat het recht op twee herexamens. Deze herexamenmogelijkheid geldt ook voor kandidaten met extra vakken. Behaalt een kandidaat een hoger cijfer dan voor zijn eerder behaalde CE-cijfer, dan geldt dat hogere cijfer. Behaalt de kandidaat bij dit herexamen een ongunstiger resultaat, dan geldt het eerder behaalde hogere cijfer.

De procedure voor de aanvraag van dit herexamen is als volgt:

Na CE-1:

 • Mw. Vernij overlegt op vrijdag 11 juni vanaf 8.30 uur met alle nog niet geslaagden over herexamen of anderszins. Leerlingen die een/twee herexamen(s) overwegen om een cijfer te verbeteren melden zich  vrijdag 11 juni om 12.00 bij mevrouw Vernij.
 • De kandidaat levert een herexamenformulier bij Ve in voor vrijdag 11 juni 14.00 uur en vermeldt daarop het vak waarin het herexamen zal plaatsvinden.
 • Indien de kandidaat niet tijdig een herexamen heeft aangevraagd vervalt zijn recht op herexamen in het tweede tijdvak.
 • De uitslag van CE-2 is op vrijdag 2 juli 2021.

Na CE-2:

 • Op vrijdag 2 juli wordt de normering van het tweede tijdvak bekend. De resultaten worden zo snel mogelijk verwerkt en kandidaten die nog niet geslaagd waren na het eerste tijdvak worden tussen 10.00 en 11.00 uur gebeld. Voor cijferverbeteraars verschijnen de resultaten in Magister na 11.00 uur.
 • Mw. Vernij overlegt met alle nog niet geslaagden over herexamen of anderszins.
 • De kandidaat levert een herexamenformulier bij Ve in voor vrijdag 2 juli 13.00 uur en vermeldt daarop het vak waarin het herexamen zal plaatsvinden.
 • Indien de kandidaat niet tijdig een herexamen heeft aangevraagd vervalt zijn recht op herexamen in het derde tijdvak.
 • De uitslag van CE-3 is op donderdag 15 juli 2021.

 

 • Herexamen is slechts mogelijk voor het CE
 • Er mag maximaal 1 herexamen per vak ingezet worden (dus niet twee keer hetzelfde vak herkansen)
 • Het eindcijfer behaald voor het S.E. blijft uiteraard onverkort gehandhaafd.
 • Na afloop van het herexamen wordt de uitslag definitief vastgesteld overeenkomstig bovenvermelde uitslagregeling. Geslaagde kandidaten krijgen een diploma en een officiële cijferlijst, afgewezen kandidaten krijgen alleen een officiële cijferlijst. Datering: dag van vaststelling van de uitslag.
 • Wie zich op de dag van het herexamen terugtrekt, krijgt automatisch het eerder behaalde cijfer.
 • In het derde tijdvak kan slechts een beperkt aantal vakken worden ingehaald.
 • Leerlingen die aan het derde tijdvak deelnemen, kunnen mogelijk niet deelnemen aan de diploma-uitreiking op donderdag 8 juli.

Let op: de resultaten van leerlingen die inhalen/ (een) herexamen(s) doen worden pas na de uitslagdatum van CE-2 c.q. CE-3 verstuurd naar DUO. Hierdoor wordt het diploma pas laat toegevoegd aan het diplomaregister en studielink.

Rooster tweede en derde tijdvak

Rooster tweede tijdvak (CE-2)

Afnamemoment Tijdstip Examens
maandag 14 juni 2021 13:30- 16:30 Nederlands vwo
dinsdag 15 juni 2021 09:00- 12:00 geschiedenis vwo
13:30- 16:30 scheikunde vwo
woensdag 16 juni 2021 09:00- 12:00 Latijnse taal en cultuur vwo
13:30- 16:30 biologie vwo
donderdag 17 juni 2021 09:00- 12:00 filosofie vwo
13:30- 16:00 Engels vwo
vrijdag 18 juni 2021 13:30- 16:30 wiskunde A vwo
13:30- 16:30 wiskunde B vwo
13:30- 16:30 wiskunde C vwo
maandag 21 juni 2021 09:00- 12:00 kunst (algemeen) vwo
13:30- 16:30 economie vwo
dinsdag 22 juni 2021 09:00- 12:00 aardrijkskunde vwo
13:30- 16:30 natuurkunde vwo
woensdag 23 juni 2021 09:00- 11:30 Duits vwo
13:30- 16:30 bedrijfseconomie vwo
donderdag 24 juni 2021 13:30- 16:00 Spaans vwo
vrijdag 25 juni 2021 09:00- 12:00 Griekse taal en cultuur vwo
13:30- 16:00 Frans vwo

Rooster derde tijdvak (CE-3)

Afnamemoment Tijdstip Examens
dinsdag 6 juli 2021 09:00-12:00 Nederlands vwo
09:00-12:00 Latijnse taal en cultuur vwo
13:30-16:30 natuurkunde vwo
13:30-16:30 scheikunde vwo
13:30-16:30 geschiedenis vwo
woensdag 7 juli 2021 09:00-12:00 Griekse taal en cultuur vwo
09:00-12:00 wiskunde B vwo
13:30-16:30 wiskunde C vwo
13:30-16:30 wiskunde A vwo
13:30-16:30 biologie vwo
13:30-16:30 bedrijfseconomie vwo
donderdag 8 juli 2021 09:00-12:00 economie vwo
09:00-12:00 kunst (algemeen) vwo
13:30-16:00 Frans vwo
13:30-16:00 Engels vwo
13:30-16:30 aardrijkskunde vwo
13:30-16:30 filosofie vwo
vrijdag 9 juli 2021 13:30-16:00 Duits vwo
13:30-16:00 Spaans vwo

Examencommissie

De examencommissie bestaat uit:

 • M. Melsert MA, conrector bovenbouw, voorzitter
 • mw. drs. E.P. Vernij, secretaris
 • mw. drs. M.C.J. Veneman, jaarleider leerjaar 5 en 6

Wetten en regels

De wettelijke regels omtrent examens vindt u in het Examenbesluit VO. Op www.examenblad.nl vindt u de uitwerking van al deze regels.