Examens

Regels Centraal Examen 2024

 • Klik hier voor een overzicht van toegestane hulpmiddelen.
 • De examinandus is zelf verantwoordelijk voor het meebrengen van woordenboek en/of (grafische) rekenmachine bij die examens waarbij deze hulpmiddelen zijn toegestaan.
 • Alle woordenboeken en rekenmachines kunnen voor de aanvang van een examenzitting door de surveillerende docenten worden gecontroleerd.
 • Andere spullen – boeken, tassen, jassen, telefoons etc. – mogen niet in het examenlokaal worden meegenomen. Spullen kunnen in de kleedkamers worden neergelegd, maar berg waardevolle spullen van tevoren in je kluisje op of laat ze thuis.
 • De examinandus moet 10 minuten vóór de aanvang van ieder onderdeel in de examenruimte aanwezig zijn en op de aangewezen plaats zitten.
 • Een kandidaat die te laat komt, mag uiterlijk tot een half uur na het begin van de zitting tot het zaal worden toegelaten. Hij levert zijn werk in op het tijdstip, dat voor de andere kandidaten geldt.
 • Wie om een geldige reden, ter beoordeling aan de rector, meer dan een half uur te laat komt, wordt voor de desbetreffende zitting verwezen naar de tweede c.q. derde periode.
 • De examinandus plaatst bovenaan het papier zijn examennummer en zijn naam.
 • Het werk wordt gemaakt op papier verstrekt door school. Ook kladpapier wordt door school geleverd. Het werk wordt niet met potlood gemaakt, met uitzondering van tekeningen en grafieken. De kandidaat mag geen gebruik maken van Tipp-ex o.i.d.
 • De examinandus mag tijdens de examenzitting niet zonder toestemming van een surveillant van zijn plaats opstaan.
 • Het is niet toegestaan de examenzaal te verlaten binnen een uur na het begin van de zitting; evenmin in de laatste tien minuten voor het einde.
 • Wie de zaal verlaat, dient met het gemaakte werk ook de opgaven en eventueel kladpapier in te leveren in de daarvoor bestemde map.
 • De kandidaat mag na het einde van de zitting zijn plaats pas verlaten als door de surveillant al het werk verzameld is.

Uitslagregeling 2024

Woensdag 12 juni 2024 worden alle kandidaten tussen 14.30 en 16.00 uur gebeld.

Een leerling is geslaagd als aan de volgende 4 eisen is voldaan.

1. – alle eindcijfers zijn 6 of hoger , of
– 1×5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, of
– 1×4, 2×5 of 1×5 en 1×4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6,0 is.

2. het gemiddelde van het centraal examen (CE) is minimaal 5,5

3. voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde is één 5 en verder alles hoger of alles 6 of hoger behaald.

4. de afzonderlijke onderdelen van het combinatiecijfer zijn niet een 3 of lager.

Het eindcijfer is het gemiddelde van het SE (met een decimaal) en het CE-cijfer (met een decimaal). Dit eindcijfer wordt afgerond naar een geheel getal.
vb. SE 5,5 / CE 5,5 = 5,5 = 6
vb .SE 5,5 / CE 5,4 = 5,45 = 5

Nadat iedereen is gebeld, zijn de cijfers in Magister te raadplegen. De diploma-uitreiking vindt plaats op donderdag 4 juli 2024. De kandidaat dient in principe beschikbaar/bereikbaar te zijn tot en met vrijdag 5 juli 2024.

Cum laude
Een kandidaat is geslaagd voor het eindexamen vwo met toekenning van het judicium cum laude indien zijn examen voldoet aan de volgende voorschriften:

1. ten minste het gemiddelde eindcijfer 8,0, berekend op basis van de eindcijfers voor de vakken in het gemeenschappelijke deel van het profiel, en de vakken van het profieldeel, en het vak uit het vrije deel waarvoor het hoogste eindcijfer is vastgesteld.

2. ten minste het eindcijfer 7 voor alle vakken die meetellen bij de uitslagbepaling.

Rooster eerste tijdvak (CE-1)

dinsdag 14 mei 2024 09:00 – 12:00 Griekse taal en cultuur vwo
13:30 – 16:30 Biologie vwo
woensdag 15 mei 2024 09:00 – 12:00 Kunst (algemeen) vwo
13:30 – 16:30 Nederlands vwo
donderdag 16 mei 2024 13:30 – 16:30 Natuurkunde vwo
vrijdag 17 mei 2024 09:00 – 11:30 Duits vwo
13:30 – 16:30 Aardrijkskunde vwo
dinsdag 21 mei 2024 09:00 – 12:00 Geschiedenis vwo
13:30 – 16:30 Scheikunde vwo
woensdag 22 mei 2024 13:30 – 16:30 Bedrijfseconomie vwo
donderdag 23 mei 2024 09:00 – 12:00 Filosofie vwo
13:30 – 16:30 Wiskunde C vwo
13:30 – 16:30 Wiskunde B vwo
13:30 – 16:30 Wiskunde A vwo
vrijdag 24 mei 2024 09:00 – 12:00 Latijnse taal en cultuur vwo
13:30 – 16:30 Economie vwo
maandag 27 mei 2024 13:30 – 16:00 Engels vwo
dinsdag 28 mei 2024 13:30 – 16:00 Frans vwo
woensdag 29 mei 2024 13:30 – 16:00 Spaans vwo

Herexamen

Elke kandidaat het recht op één herexamen. Deze herexamenmogelijkheid geldt ook voor kandidaten met extra vakken. Behaalt een kandidaat een hoger cijfer dan voor zijn eerder behaalde CE-cijfer, dan geldt dat hogere cijfer. Behaalt de kandidaat bij dit herexamen een ongunstiger resultaat, dan geldt het eerder behaalde hogere cijfer.

De procedure voor de aanvraag van dit herexamen is als volgt:

 • Dhr. Fousert overlegt op donderdag 13 juni 2024 vanaf 8.30 uur met alle nog niet geslaagden over herexamen of anderszins. Uiteraard zijn ouders welkom bij dit gesprek.
 • Leerlingen die een herexamen overwegen om een cijfer te verbeteren melden zich donderdag 13 juni 2024 om 12.00 uur bij dhr. Fousert.
 • De kandidaat levert een herexamenformulier bij dhr. Fousert in vóór donderdag 13 juni 2024 13.00 uur en vermeldt daarop het vak waarin het herexamen zal plaatsvinden.
 • Indien de kandidaat niet tijdig een herexamen heeft aangevraagd vervalt zijn recht op herexamen in het tweede tijdvak.
 • De uitslag van CE-2 is op vrijdag 28 juni 2024 dinsdag 2 juli 2024. De resultaten worden zo snel mogelijk verwerkt en kandidaten die nog niet geslaagd waren na het eerste tijdvak worden tussen 10.00 en 11.00 uur gebeld. Voor cijferverbeteraars verschijnen de resultaten in Magister na 11.00 uur.
 • Herexamen is slechts mogelijk voor het CE.
 • Het eindcijfer behaald voor het SE blijft uiteraard onverkort gehandhaafd.
 • Na afloop van het herexamen wordt de uitslag definitief vastgesteld overeenkomstig bovenvermelde uitslagregeling. Geslaagde kandidaten krijgen een diploma en een officiële cijferlijst, afgewezen kandidaten krijgen alleen een officiële cijferlijst. Datering: dag van vaststelling van de uitslag.
 • Wie zich op de dag van het herexamen terugtrekt, krijgt automatisch het eerder behaalde cijfer.

Rooster tweede tijdvak (CE-2)

Dinsdag 18 juni 2024
13:30 – 16:00 Engels vwo
13:30 – 16:00 Frans vwo
13:30 – 16:30 Bedrijfseconomie vwo
Woensdag 19 juni 2024
09:00 – 12:00 Latijnse taal en cultuur vwo
13:30 – 16:00 Duits vwo
13:30 – 16:30 Aardrijkskunde vwo
13:30 – 16:30 Nederlands vwo
Donderdag 20 juni 2024
13:30 – 16:30 Economie vwo
13:30 – 16:30 Geschiedenis vwo
13:30 – 16:30 Wiskunde A vwo
13:30 – 16:30 Wiskunde C vwo
Vrijdag 21 juni 2024
09:00 – 12:00 Griekse taal en cultuur vwo
13:30 – 16:00 Spaans vwo
13:30 – 16:30 Filosofie vwo
13:30 – 16:30 Kunst (algemeen) vwo
Maandag 24 juni 2024
13:30 – 16:30 Natuurkunde vwo
13:30 – 16:30 Scheikunde vwo
13:30 – 16:30 Wiskunde B vwo
Dinsdag 25 juni 2024
13:30 – 16:30 Biologie vwo

Examencommissie

De examencommissie bestaat uit:

 • M. Melsert MA, conrector, voorzitter
 • C. Fousert MA, secretaris
 • mw. drs. M.C.J. Veneman, jaarleider leerjaar 5 en 6

Wetten en regels

De wettelijke regels omtrent examens vindt u in het Examenbesluit VO. Op www.examenblad.nl vindt u de uitwerking van al deze regels.

Informatie over het eindexamen 2022 volgt in september.