Examens

De informatie op deze pagina’s is door de opschorting van de centrale examens i.v.m. de coronacrisis niet actueel. Zodra meer bekend is over de de afronding van het examenjaar 2019-2020, wordt deze pagina geüpdatet.

Rooster Centraal examen 2020

Datum Ochtend Middag
Donderdag 7 mei 8.45 uur aanwezig
9.00-12.00 uur: kunst algemeen
13.15 uur aanwezig
13.30-16.30 uur: management en organisatie
Vrijdag 8 mei 8.45 uur aanwezig
9.00-12.00 uur: Grieks
13.15 uur aanwezig
13.30-16.30 uur: wiskunde A, B, C
Maandag 11 mei 8.45 uur aanwezig
9.00-12.00 uur: aardrijkskunde
13.15 uur aanwezig
13.30-16.30 uur: Nederlands
Dinsdag 12 mei 8.45 uur aanwezig
9.00-12.00 uur: geschiedenis
13.15 uur aanwezig
13.30-16.30 uur: natuurkunde
Woensdag 13 mei 8.45 uur aanwezig
9.00-11.30 uur: Duits
Donderdag 14 mei 13.15 uur aanwezig
13.30-16.30 uur: biologie
Vrijdag 15 mei 8.45 uur aanwezig
9.00-12.00 uur: filosofie
13.15 uur aanwezig
13.30-16.00 uur: Engels
Maandag 18 mei 8.45 uur aanwezig
9.00-12.00 uur: Latijn
13.15 uur aanwezig
13.30-16.30 uur: economie
Dinsdag 19 mei 13.15 uur aanwezig
13.30-16.30 uur: scheikunde
Woensdag 20 mei 13.15 uur aanwezig
13.30-16.00 uur: Frans
Maandag 25 mei 13.15 uur aanwezig
13.30-16.00 uur: Spaans

Regels Centraal Examen 2020

 • Klik hier voor een overzicht van toegestane hulpmiddelen.
 • De examinandus is zelf verantwoordelijk voor het meebrengen van woordenboek en/of (grafische) rekenmachine bij die examens waarbij deze hulpmiddelen zijn toegestaan.
 • Alle woordenboeken en rekenmachines kunnen voor de aanvang van een examenzitting door de surveillerende docenten worden gecontroleerd.
 • Andere spullen – boeken, tassen, jassen, telefoons etc. – mogen niet in het examenlokaal worden meegenomen. Spullen kunnen in de kleedkamers worden neergelegd, maar berg waardevolle spullen van tevoren in je kluisje op of laat ze thuis.
 • De examinandus moet 10 minuten vóór de aanvang van ieder onderdeel in de examenruimte aanwezig zijn en op de aangewezen plaats zitten.
 • Een kandidaat die te laat komt, mag uiterlijk tot een half uur na het begin van de zitting tot het zaal worden toegelaten. Hij levert zijn werk in op het tijdstip, dat voor de andere kandidaten geldt.
 • Wie om een geldige reden, ter beoordeling aan de rector, meer dan een half uur te laat komt, wordt voor de desbetreffende zitting verwezen naar de tweede periode.
 • De examinandus plaatst bovenaan het papier zijn examennummer en zijn naam.
 • Het werk wordt gemaakt op papier verstrekt door school. Ook kladpapier wordt door school geleverd. Het werk wordt niet met potlood gemaakt, met uitzondering van tekeningen en grafieken. De kandidaat mag geen gebruik maken van Tipp-ex o.i.d.
 • De examinandus mag tijdens de examenzitting niet zonder toestemming van een surveillant van zijn plaats opstaan.
 • Het is niet toegestaan de examenzaal te verlaten binnen een uur na het begin van de zitting; evenmin in de laatste tien minuten voor het einde.
 • Wie de zaal verlaat, dient met het gemaakte werk ook de opgaven en eventueel kladpapier in te leveren in de daarvoor bestemde map.
 • De kandidaat mag na het einde van de zitting zijn plaats pas verlaten als door de surveillant al het werk verzameld is.
 • De kandidaat dient in principe beschikbaar/bereikbaar te zijn tot en met vrijdag 3 juli 2020.

Uitslagregeling 2020

Woensdag 10 juni worden alle kandidaten tussen 14.30 en 16.00 uur gebeld.

Een leerling is geslaagd als aan de volgende 4 eisen is voldaan.

1. – alle eindcijfers zijn 6 of hoger , of
– 1×5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, of
– 1×4, 2×5 of 1×5 en 1×4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6,0 is.

2. het gemiddelde van het centraal examen (CE) is minimaal 5,5

3. voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde is één 5 en verder alles hoger of alles 6 of hoger behaald.

4. de afzonderlijke onderdelen van het combinatiecijfer zijn niet een 3 of lager.

Het eindcijfer is het gemiddelde van het SE (met een decimaal) en het CE-cijfer (met een decimaal). Dit eindcijfer wordt afgerond naar een geheel getal.
vb. SE 5,5 / CE 5,5 = 5,5 = 6
vb .SE 5,5 / CE 5,4 = 5,45 = 5

Nadat iedereen is gebeld, zijn de cijfers in Magister te raadplegen. De diploma-uitreiking vindt plaats op vrijdag 3 juli 2020.

Cum laude
Een kandidaat is geslaagd voor het eindexamen vwo met toekenning van het judicium cum laude indien zijn examen voldoet aan de volgende voorschriften:

1. ten minste het gemiddelde eindcijfer 8,0, berekend op basis van de eindcijfers voor de vakken in het gemeenschappelijke deel van het profiel, en de vakken van het profieldeel, en het vak uit het vrije deel waarvoor het hoogste eindcijfer is vastgesteld.

2. ten minste het eindcijfer 7 voor alle vakken die meetellen bij de uitslagbepaling.

Herexamen

De herexamenregeling houdt in dat elke kandidaat voor één vak mag deelnemen aan het tweede tijdvak (CE-II). Deze herexamenmogelijkheid geldt ook voor kandidaten met extra vakken. Behaalt een kandidaat een hoger cijfer dan voor zijn eerder behaalde CE-cijfer, dan geldt dat hogere cijfer. Behaalt de kandidaat bij dit herexamen een ongunstiger resultaat, dan geldt het eerder behaalde hogere cijfer.

De procedure voor de aanvraag van dit herexamen is als volgt:

 • Mw. Vernij overlegt op donderdag 11 juni vanaf 8.30 uur met alle nog niet geslaagden over herexamen of anderszins. Leerlingen die een herexamen overwegen om een cijfer te verbeteren melden zich  donderdag 11 juni om 12.00 bij mevrouw Vernij.
 • De kandidaat levert een herexamenformulier bij Ve in uiterlijk donderdag 11 juni voor 16.00 uur en vermeldt daarop het vak waarin het herexamen zal plaatsvinden.
 • Indien de kandidaat niet tijdig, d.w.z. uiterlijk donderdag 11 juni voor 16.00 uur, een herexamen heeft aangevraagd wordt de voorlopige uitslag definitief, waardoor zijn recht op herexamen vervalt.
 • Herexamen is slechts mogelijk voor het C.E.
 • Het eindcijfer behaald voor het S.E. blijft uiteraard onverkort gehandhaafd.
 • Na afloop van het herexamen wordt de uitslag definitief vastgesteld overeenkomstig bovenvermelde uitslagregeling. Geslaagde kandidaten krijgen een diploma en een officiële cijferlijst, afgewezen kandidaten krijgen alleen een officiële cijferlijst. Datering: dag van vaststelling van de uitslag.
 • Wie zich op de dag van het herexamen terugtrekt, krijgt automatisch het in het eerste tijdvak behaalde cijfer.
 • Bij ziekte in het eerste tijdvak kan in het tweede tijdvak slechts een beperkt aantal vakken worden ingehaald.
 • Kandidaten die in het weede tijdvak hun examen volledig afronden, na in het eerste tijdvak gedeeltelijk aan het examen te hebben deelgenomen, en van hun recht op herexamen nog gebruik willen maken worden verwezen naar de staatsexamencommissie, oftewel naar C.E.-III in de zomervakantie. Hetzelfde geldt voor kandidaten die na het eerste tijdvak recht hebben op herexamen, maar tijdens het tweede tijdvak om een geldige reden afwezig waren.
 • De uitslag van C.E.-II is op vrijdag 26 juni 2020.
 • Let op: de resultaten van leerlingen die een herexamen doen worden pas na de uitslagdaum van C.E.-II verstuurd naar DUO. Hierdoor wordt het diploma pas laat toegevoegd aan het diplomaregister en studielink.

Rooster tweede tijdvak

Het rooster van het tweede tijdvak is medio maart te vinden op examenblad.

Examencommissie

De examencommissie bestaat uit:

 • M. Melsert MA, conrector bovenbouw, voorzitter
 • mw. drs. E.P. Vernij, secretaris
 • mw. drs. M.C.J. Veneman, jaarleider leerjaar 5 en 6

Wetten en regels

De wettelijke regels omtrent examens vindt u in het Examenbesluit VO. Op www.examenblad.nl vindt u de uitwerking van al deze regels.