Examens

Regels Centraal Examen 2022

Bijgewerkt op 13 januari 2022 (maatregelen corona: spreiding, verlengd tweede tijdvak en derde tijdvak). Wijzigingen in rood.

Bijgewerkt op 7 maart 2022 (maatregelen corona: “duimregeling”/weglaten eindcijfer van één vak bij de uitslagbepaling). Wijzigingen in groen.

 • Klik hier voor een overzicht van toegestane hulpmiddelen.
 • De examinandus is zelf verantwoordelijk voor het meebrengen van woordenboek en/of (grafische) rekenmachine bij die examens waarbij deze hulpmiddelen zijn toegestaan.
 • Alle woordenboeken en rekenmachines kunnen voor de aanvang van een examenzitting door de surveillerende docenten worden gecontroleerd.
 • Andere spullen – boeken, tassen, jassen, telefoons etc. – mogen niet in het examenlokaal worden meegenomen. Spullen kunnen in de kleedkamers worden neergelegd, maar berg waardevolle spullen van tevoren in je kluisje op of laat ze thuis.
 • De examinandus moet 10 minuten vóór de aanvang van ieder onderdeel in de examenruimte aanwezig zijn en op de aangewezen plaats zitten.
 • Een kandidaat die te laat komt, mag uiterlijk tot een half uur na het begin van de zitting tot het zaal worden toegelaten. Hij levert zijn werk in op het tijdstip, dat voor de andere kandidaten geldt.
 • Wie om een geldige reden, ter beoordeling aan de rector, meer dan een half uur te laat komt, wordt voor de desbetreffende zitting verwezen naar de tweede c.q. derde periode.
 • De examinandus plaatst bovenaan het papier zijn examennummer en zijn naam.
 • Het werk wordt gemaakt op papier verstrekt door school. Ook kladpapier wordt door school geleverd. Het werk wordt niet met potlood gemaakt, met uitzondering van tekeningen en grafieken. De kandidaat mag geen gebruik maken van Tipp-ex o.i.d.
 • De examinandus mag tijdens de examenzitting niet zonder toestemming van een surveillant van zijn plaats opstaan.
 • Het is niet toegestaan de examenzaal te verlaten binnen een uur na het begin van de zitting; evenmin in de laatste tien minuten voor het einde.
 • Wie de zaal verlaat, dient met het gemaakte werk ook de opgaven en eventueel kladpapier in te leveren in de daarvoor bestemde map.
 • De kandidaat mag na het einde van de zitting zijn plaats pas verlaten als door de surveillant al het werk verzameld is.

Uitslagregeling 2022

Donderdag 9 juni worden alle kandidaten tussen 14.30 en 16.00 uur gebeld.

Een leerling is geslaagd als aan de volgende 4 eisen is voldaan.

1. – alle eindcijfers zijn 6 of hoger , of
– 1×5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, of
– 1×4, 2×5 of 1×5 en 1×4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6,0 is.

2. het gemiddelde van het centraal examen (CE) is minimaal 5,5

3. voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde is één 5 en verder alles hoger of alles 6 of hoger behaald.

4. de afzonderlijke onderdelen van het combinatiecijfer zijn niet een 3 of lager.

Het eindcijfer is het gemiddelde van het SE (met een decimaal) en het CE-cijfer (met een decimaal). Dit eindcijfer wordt afgerond naar een geheel getal.
vb. SE 5,5 / CE 5,5 = 5,5 = 6
vb .SE 5,5 / CE 5,4 = 5,45 = 5

Nadat iedereen is gebeld, zijn de cijfers in Magister te raadplegen. De diploma-uitreiking vindt (onder voorbehoud) plaats op zaterdag 2 juli 2022. De kandidaat dient in principe beschikbaar/bereikbaar te zijn tot en met vrijdag 9 juli 2022.

Cum laude
Een kandidaat is geslaagd voor het eindexamen vwo met toekenning van het judicium cum laude indien zijn examen voldoet aan de volgende voorschriften:

1. ten minste het gemiddelde eindcijfer 8,0, berekend op basis van de eindcijfers voor de vakken in het gemeenschappelijke deel van het profiel, en de vakken van het profieldeel, en het vak uit het vrije deel waarvoor het hoogste eindcijfer is vastgesteld.

2. ten minste het eindcijfer 7 voor alle vakken die meetellen bij de uitslagbepaling.

Maatregelen i.v.m. corona centrale examens 2022:

 • de mogelijkheid voor de leerling om het centraal examen (CE) te spreiden over twee tijdvakken bestaande uit een eerste tijdvak voor eerste afnames en een tweede tijdvak voor eerste afnames en herkansingen;
 • uitbreiding van het tweede tijdvak van 4 naar 10 afnamedagen;
 • een extra herexamen voor een centraal examen: leerlingen mogen in twee verschillende vakken het CE herkansen;
 • een 4-daags derde tijdvak (een herkansingstijdvak) na het tweede tijdvak voor de afronding van de herexamens;
 • niet betrekken van de uitslag van het eindcijfer van één vak bij de uitslagbepaling.

Spreiding centraal examen (i.v.m. corona)

I.v.m. corona wordt in 2022 het tweede tijdvak (CE-2) uitgebreid van vier naar tien dagen. Daarmee kunnen leerlingen die in het eerste tijdvak ziek zijn of in quarantaine zitten een deel van of het volledige centraal examen afleggen in het tweede tijdvak. Ook biedt het de mogelijkheid voor leerlingen die vanwege achterstanden meer tijd nodig hebben voor de voorbereiding op het centraal examen van een of meerdere vakken, om het centraal examen te spreiden over het eerste en het tweede tijdvak. CE-2 vindt plaats van maandag 13 t/m vrijdag 24 juni 2022. Er is een herkansingstijdvak (derde tijdvak, CE-3) waarin eindexamenleerlingen examens kunnen herkansen. CE-3 vindt plaats van dinsdag 5 t/m vrijdag 8 juli.

N.B.: Het is niet mogelijk om twee herexamens af te leggen in hetzelfde vak.

De keuze voor het spreiden van het centraal examen ligt bij de leerling. Wij raden het spreiden van het centraal examen om andere redenen dan ziekte echter af. Als een leerling er toch voor kiest om een of meerdere vakken naar het tweede tijdvak uit te stellen, is aanmeldprocedure als volgt:

  1. Op vrijdag 15 april, als de cijfers voor de SE-herkansingen bekend zijn, stuurt de leerling een mail aan mw. Vernij.
  2. Op dinsdag 19 of woensdag 20 april wordt de wens voor het spreiden van het examen besproken met leerling en ouders. We willen leerlingen goed informeren over de mogelijke gevolgen van het gebruik maken van de spreidingsmogelijkheden. De leerling kan hiermee voor een of meerdere vakken extra voorbereidingstijd creëren maar neemt wel een risico, in het geval hij of zij in het tweede of derde tijdvak bijvoorbeeld ziek is.
  3. De keuze voor gespreid examen wordt uiterlijk donderdag 21 april schriftelijk bevestigd aan mw. Vernij.

Niet betrekken van de uitslag van het eindcijfer van één van bij de uitslagbepaling (i.v.m. corona)

In examenjaar 2022 wordt de mogelijkheid geboden om het eindcijfer van één vak niet te betrekken bij de uitslagbepaling. Dit mag geen kernvak zijn. Het gemiddelde van de overige centrale examens moet minimaal een 5,5 zijn. Deze mogelijkheid kan alleen worden ingezet als het volledige eindexamen (SE en CE) is afgelegd, dit schooljaar een uitslag wordt bepaald en de leerling door inzet van deze maatregel alsnog kan slagen. Op de cijferlijst bij het diploma worden alle resultaten vermeld, ook het resultaat van het vak dat bij de uitslagbepaling buiten beschouwing is gelaten.

Let op: voor alle andere vakken blijft de bestaande slaag-/zakregeling van kracht.

Rooster eerste tijdvak (CE-1)

Afnamemoment Tijdstip Examens
donderdag 12 mei 2022 13:30- 16:30 Nederlands vwo
vrijdag 13 mei 2022 09:00- 12:00 filosofie vwo
13:30- 16:30 biologie vwo
maandag 16 mei 2022 09:00- 12:00 geschiedenis vwo
13:30- 16:30 scheikunde vwo
dinsdag 17 mei 2022 09:00- 12:00 Latijnse taal en cultuur vwo
13:30- 16:30 bedrijfseconomie vwo
woensdag 18 mei 2022 09:00- 12:00 kunst (algemeen) vwo
13:30- 16:00 Engels vwo
donderdag 19 mei 2022 13:30- 16:30 natuurkunde vwo
vrijdag 20 mei 2022 09:00- 12:00 Griekse taal en cultuur vwo
13:30- 16:30 wiskunde A vwo
13:30- 16:30 wiskunde B vwo
13:30- 16:30 wiskunde C vwo
maandag 23 mei 2022 09:00- 11:30 Duits vwo
13:30- 16:30 aardrijkskunde vwo
dinsdag 24 mei 2022 13:30- 16:30 economie vwo
woensdag 25 mei 2022 13:30- 16:00 Frans vwo
maandag 30 mei 2022 13:30- 16:00 Spaans vwo

Herexamen

Elke kandidaat het recht op één herexamen twee herexamens. Deze herexamenmogelijkheid geldt ook voor kandidaten met extra vakken. Behaalt een kandidaat een hoger cijfer dan voor zijn eerder behaalde CE-cijfer, dan geldt dat hogere cijfer. Behaalt de kandidaat bij dit herexamen een ongunstiger resultaat, dan geldt het eerder behaalde hogere cijfer.

De procedure voor de aanvraag van dit herexamen is als volgt:

 • Mw. Vernij overlegt op vrijdag 10 juni vanaf 8.30 uur met alle nog niet geslaagden over herexamen of anderszins. Uiteraard zijn ouders welkom bij dit gesprek.
 • Leerlingen die een herexamen overwegen om een cijfer te verbeteren melden zich vrijdag 10 juni om 12.00 bij mevrouw Vernij.
 • De kandidaat levert een herexamenformulier bij Ve in voor vrijdag 10 juni 14.00 uur en vermeldt daarop het vak waarin het herexamen zal plaatsvinden.
 • Indien de kandidaat niet tijdig een herexamen heeft aangevraagd vervalt zijn recht op herexamen in het tweede tijdvak.
 • De uitslag van CE-2 is op vrijdag 1 juli 2022. De resultaten worden zo snel mogelijk verwerkt en kandidaten die nog niet geslaagd waren na het eerste tijdvak worden tussen 10.00 en 11.00 uur gebeld. Voor cijferverbeteraars verschijnen de resultaten in Magister na 11.00 uur.
 • Herexamen is slechts mogelijk voor het CE.
 • Het eindcijfer behaald voor het SE blijft uiteraard onverkort gehandhaafd.
 • Na afloop van het herexamen wordt de uitslag definitief vastgesteld overeenkomstig bovenvermelde uitslagregeling. Geslaagde kandidaten krijgen een diploma en een officiële cijferlijst, afgewezen kandidaten krijgen alleen een officiële cijferlijst. Datering: dag van vaststelling van de uitslag.
 • Wie zich op de dag van het herexamen terugtrekt, krijgt automatisch het eerder behaalde cijfer.

Let op: de resultaten van leerlingen die inhalen/ (een) herexamen(s) doen worden pas na de uitslagdatum van CE-2 verstuurd naar DUO. Hierdoor wordt het diploma pas laat toegevoegd aan het diplomaregister en studielink.

Rooster tweede tijdvak (CE-2)

Afnamemoment Tijdstip Examens
maandag 13 juni 2022 09:00- 12:00 filosofie vwo
13:30- 16:30 Nederlands vwo
dinsdag 14 juni 2022 09:00- 12:00 geschiedenis vwo
13:30- 16:30 scheikunde vwo
woensdag 15 juni 2022 09:00- 12:00 kunst (algemeen) vwo
13:30- 16:30 biologie vwo
donderdag 16 juni 2022 13:30- 16:30 economie vwo
vrijdag 17 juni 2022 09:00- 12:00 Latijnse taal en cultuur vwo
13:30- 16:30 wiskunde A vwo
13:30- 16:30 wiskunde B vwo
13:30- 16:30 wiskunde C vwo
maandag 20 juni 2022 09:00- 11:30 Frans vwo
13:30- 16:30 natuurkunde vwo
dinsdag 21 juni 2022 09:00- 12:00 Griekse taal en cultuur vwo
13:30- 16:30 aardrijkskunde vwo
woensdag 22 juni 2022 09:00- 11:30 Spaans vwo
13:30- 16:30 bedrijfseconomie vwo
donderdag 23 juni 2022 13:30 -16:00 Duits vwo
vrijdag 24 juni 2022 13:30- 16:00 Engels vwo

Rooster derde tijdvak (CE-3)

Het tweede tijdvak (CE-3) vindt plaats van dinsdag 5 t/m vrijdag 8 juli 2022.

Het rooster van het derde tijdvak wordt medio maart 2022 bekendgemaakt en hier gepubliceerd.

Examencommissie

De examencommissie bestaat uit:

 • M. Melsert MA, conrector bovenbouw, voorzitter
 • mw. drs. E.P. Vernij, secretaris
 • mw. drs. M.C.J. Veneman, jaarleider leerjaar 5 en 6

Wetten en regels

De wettelijke regels omtrent examens vindt u in het Examenbesluit VO. Op www.examenblad.nl vindt u de uitwerking van al deze regels.

Informatie over het eindexamen 2022 volgt in september.