Examens

Regels Centraal Examen 2023

 • Klik hier voor een overzicht van toegestane hulpmiddelen.
 • De examinandus is zelf verantwoordelijk voor het meebrengen van woordenboek en/of (grafische) rekenmachine bij die examens waarbij deze hulpmiddelen zijn toegestaan.
 • Alle woordenboeken en rekenmachines kunnen voor de aanvang van een examenzitting door de surveillerende docenten worden gecontroleerd.
 • Andere spullen – boeken, tassen, jassen, telefoons etc. – mogen niet in het examenlokaal worden meegenomen. Spullen kunnen in de kleedkamers worden neergelegd, maar berg waardevolle spullen van tevoren in je kluisje op of laat ze thuis.
 • De examinandus moet 10 minuten vóór de aanvang van ieder onderdeel in de examenruimte aanwezig zijn en op de aangewezen plaats zitten.
 • Een kandidaat die te laat komt, mag uiterlijk tot een half uur na het begin van de zitting tot het zaal worden toegelaten. Hij levert zijn werk in op het tijdstip, dat voor de andere kandidaten geldt.
 • Wie om een geldige reden, ter beoordeling aan de rector, meer dan een half uur te laat komt, wordt voor de desbetreffende zitting verwezen naar de tweede c.q. derde periode.
 • De examinandus plaatst bovenaan het papier zijn examennummer en zijn naam.
 • Het werk wordt gemaakt op papier verstrekt door school. Ook kladpapier wordt door school geleverd. Het werk wordt niet met potlood gemaakt, met uitzondering van tekeningen en grafieken. De kandidaat mag geen gebruik maken van Tipp-ex o.i.d.
 • De examinandus mag tijdens de examenzitting niet zonder toestemming van een surveillant van zijn plaats opstaan.
 • Het is niet toegestaan de examenzaal te verlaten binnen een uur na het begin van de zitting; evenmin in de laatste tien minuten voor het einde.
 • Wie de zaal verlaat, dient met het gemaakte werk ook de opgaven en eventueel kladpapier in te leveren in de daarvoor bestemde map.
 • De kandidaat mag na het einde van de zitting zijn plaats pas verlaten als door de surveillant al het werk verzameld is.

Laatste aanpassingen:

 • 21 maart 2023: rooster tijdvak 2 toegevoegd
 • 21 maart 2023: datum uitslag tijdvak 2 aangepast naar 6 juli (wijziging in rood)

Uitslagregeling 2023

Woensdag 14 juni 2023 orden alle kandidaten tussen 14.30 en 16.00 uur gebeld.

Een leerling is geslaagd als aan de volgende 4 eisen is voldaan.

1. – alle eindcijfers zijn 6 of hoger , of
– 1×5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, of
– 1×4, 2×5 of 1×5 en 1×4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6,0 is.

2. het gemiddelde van het centraal examen (CE) is minimaal 5,5

3. voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde is één 5 en verder alles hoger of alles 6 of hoger behaald.

4. de afzonderlijke onderdelen van het combinatiecijfer zijn niet een 3 of lager.

Het eindcijfer is het gemiddelde van het SE (met een decimaal) en het CE-cijfer (met een decimaal). Dit eindcijfer wordt afgerond naar een geheel getal.
vb. SE 5,5 / CE 5,5 = 5,5 = 6
vb .SE 5,5 / CE 5,4 = 5,45 = 5

Nadat iedereen is gebeld, zijn de cijfers in Magister te raadplegen. De diploma-uitreiking vindt (onder voorbehoud) plaats op zaterdag 1 juli 2023. De kandidaat dient in principe beschikbaar/bereikbaar te zijn tot en met vrijdag 7 juli 2023.

Cum laude
Een kandidaat is geslaagd voor het eindexamen vwo met toekenning van het judicium cum laude indien zijn examen voldoet aan de volgende voorschriften:

1. ten minste het gemiddelde eindcijfer 8,0, berekend op basis van de eindcijfers voor de vakken in het gemeenschappelijke deel van het profiel, en de vakken van het profieldeel, en het vak uit het vrije deel waarvoor het hoogste eindcijfer is vastgesteld.

2. ten minste het eindcijfer 7 voor alle vakken die meetellen bij de uitslagbepaling.

Rooster eerste tijdvak (CE-1)

donderdag 11 mei 2023 09:00-11:30
13:30-16:30
13:30-16:30
13:30-16:30
vrijdag 12 mei 2023 09:00-12:00
13:30-16:30
maandag 15 mei 2023 09:00-12:00
13:30-16:30
dinsdag 16 mei 2023 09:00-12:00
13:30-16:30
woensdag 17 mei 2023 13:30-16:30
maandag 22 mei 2023 09:00-12:00
13:30-16:00
dinsdag 23 mei 2023 13:30-16:30
woensdag 24 mei 2023 09:00-12:00
13:30-16:30
donderdag 25 mei 2023 13:30-16:30
vrijdag 26 mei 2023 13:30-16:00
dinsdag 30 mei 2023 13:30-16:00

Herexamen

Elke kandidaat het recht op één herexamen. Deze herexamenmogelijkheid geldt ook voor kandidaten met extra vakken. Behaalt een kandidaat een hoger cijfer dan voor zijn eerder behaalde CE-cijfer, dan geldt dat hogere cijfer. Behaalt de kandidaat bij dit herexamen een ongunstiger resultaat, dan geldt het eerder behaalde hogere cijfer.

De procedure voor de aanvraag van dit herexamen is als volgt:

 • Mw. Vernij overlegt op donderdag 15 juni 2023 vanaf 8.30 uur met alle nog niet geslaagden over herexamen of anderszins. Uiteraard zijn ouders welkom bij dit gesprek.
 • Leerlingen die een herexamen overwegen om een cijfer te verbeteren melden zich donderdag 15 juni 2023 om 12.00 uur bij mevrouw Vernij.
 • De kandidaat levert een herexamenformulier bij Ve in voor donderdag 15 juni 2023 14.00 uur en vermeldt daarop het vak waarin het herexamen zal plaatsvinden.
 • Indien de kandidaat niet tijdig een herexamen heeft aangevraagd vervalt zijn recht op herexamen in het tweede tijdvak.
 • De uitslag van CE-2 is op vrijdag 30 juni vrijdag 6 juli 2023. De resultaten worden zo snel mogelijk verwerkt en kandidaten die nog niet geslaagd waren na het eerste tijdvak worden tussen 10.00 en 11.00 uur gebeld. Voor cijferverbeteraars verschijnen de resultaten in Magister na 11.00 uur.
 • Herexamen is slechts mogelijk voor het CE.
 • Het eindcijfer behaald voor het SE blijft uiteraard onverkort gehandhaafd.
 • Na afloop van het herexamen wordt de uitslag definitief vastgesteld overeenkomstig bovenvermelde uitslagregeling. Geslaagde kandidaten krijgen een diploma en een officiële cijferlijst, afgewezen kandidaten krijgen alleen een officiële cijferlijst. Datering: dag van vaststelling van de uitslag.
 • Wie zich op de dag van het herexamen terugtrekt, krijgt automatisch het eerder behaalde cijfer.

Let op: de resultaten van leerlingen die inhalen/ (een) herexamen(s) doen worden pas na de uitslagdatum van CE-2 verstuurd naar DUO. Hierdoor wordt het diploma pas laat toegevoegd aan het diplomaregister en studielink.

Rooster tweede tijdvak (CE-2)

maandag 19 juni 2023 13:30-16:30
dinsdag 20 juni 2023 13:30-16:30
13:30-16:30
woensdag 21 juni 2023 09:00-12:00
13:30-16:30
donderdag 22 juni 2023 13:30-16:30
vrijdag 23 juni 2023 13:30-16:30
13:30-16:30
13:30-16:30
maandag 26 juni 2023 13:30-16:00
13:30-16:30
dinsdag 27 juni 2023 09:00-12:00
13:30-16:30
13:30-16:30
woensdag 28 juni 2023 13:30-16:00
13:30-16:00
donderdag 29 juni 2023 13:30-16:30
13:30-16:30
vrijdag 30 juni 2023 13:30-16:00

Examencommissie

De examencommissie bestaat uit:

 • M. Melsert MA, conrector, voorzitter
 • mw. drs. E.P. Vernij, secretaris
 • mw. drs. M.C.J. Veneman, jaarleider leerjaar 5 en 6

Wetten en regels

De wettelijke regels omtrent examens vindt u in het Examenbesluit VO. Op www.examenblad.nl vindt u de uitwerking van al deze regels.

Informatie over het eindexamen 2022 volgt in september.