Examens

Regels Centraal Examen 2018

 • De examinandus is zelf verantwoordelijk voor het meebrengen van woordenboek en/of (grafische) rekenmachine bij die examens waarbij deze hulpmiddelen zijn toegestaan.
 • Alle woordenboeken en rekenmachines kunnen voor de aanvang van een examenzitting door de surveillerende docenten worden gecontroleerd. Andere boeken – evenals tassen, jassen en telefoons e.d.  – mogen niet in het examenlokaal worden meegenomen. Waardevolle spullen van tevoren in je kluisje opbergen.
 • De examinandus moet 10 minuten vóór de aanvang van ieder onderdeel in de examenruimte aanwezig zijn en op de aangewezen plaats zitten.
 • Een kandidaat die te laat komt, mag uiterlijk tot een half uur na het begin van de zitting tot het zaal worden toegelaten. Hij levert zijn werk in op het tijdstip, dat voor de andere kandidaten geldt.
 • Wie om een geldige reden, ter beoordeling aan de rector, meer dan een half uur te laat komt, wordt voor de desbetreffende zitting verwezen naar de tweede periode.
 • De examinandus plaatst bovenaan  het papier zijn examennummer en  zijn naam.
 • Het werk wordt gemaakt op papier verstrekt door school. Ook kladpapier wordt door school geleverd. Het werk wordt niet met potlood gemaakt, met uitzondering van tekeningen en grafieken. De kandidaat mag geen gebruik maken van Tipp-ex o.i.d.
 • De examinandus mag tijdens de examenzitting niet zonder toestemming van een surveillant van zijn  plaats opstaan.
 • Het is niet toegestaan de examenzaal te verlaten binnen één uur na het begin van de zitting; evenmin in de laatste tien minuten vóór het einde.
 • Wie de zaal verlaat, dient met het gemaakte werk ook de opgaven en eventueel kladpapier in te leveren in de daarvoor bestemde map.
 • De kandidaat mag na het einde van de zitting zijn plaats pas verlaten als door de surveillant al het werk verzameld is.
 • De kandidaat dient in principe beschikbaar/bereikbaar te zijn tot en met 6 juli 2018.

Uitslagregeling 2018

Woensdag 13 juni worden alle kandidaten tussen 14.30 en 16.00 uur gebeld.

Het eindcijfer van elk vak is het gemiddelde van het SE (met een decimaal) en het CE-cijfer (met één decimaal). Dit eindcijfer wordt afgerond naar een geheel getal.

Vb SE 5.5 / CE 5.5 = 5.5 = 6

Vb SE 5.5 / CE 5.4 = 5.45 = 5

De kandidaat is geslaagd als:

 • alle eindcijfers 6 of hoger zijn of,
 • er 1×5 en voor de overige vakken een 6 of hoger is behaald of,
 • er 1×4 of 2×5 of 1×4 en 1×5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6.0 is.
 • Bovendien moet de leerling gemiddeld een voldoende hebben voor het CE. Dat wil zeggen : het gemiddelde van de centraal examencijfers moet een 5.5 of hoger zijn. Voor alle duidelijkheid: een gemiddelde van 5.45 is onvoldoende.
 • Daarnaast geldt dat maar voor één van de vakken Nederlands, Engels, en wiskunde een 5 (en niet lager) bij de eindcijfers mag zitten.
 1. de afzonderlijke onderdelen van het combinatiecijfer mogen niet een 3 of lager zijn.
 2. het cijfer voor rekenen telt niet mee, maar staat wel op de cijferlijst

Nadat iedereen is gebeld, zijn de cijfers in Magister te raadplegen. De diploma-uitreiking vindt plaats  op donderdag 5  juli 2018.

Herkansing

Rooster  Centraal Eindexamen 2018, 2e tijdvak 

 • ma 18 juni 13:30 – 16:00  Engels, Spaans
 • ma 18 juni 13:30 – 16:30  Nederlands, economie, filosofie
 • di 19 juni 9:00   – 12:00  Latijn
 • di 19 juni 13:30 – 16:00  Frans, Duits
 • di 19 juni 13:30 – 16:30  Grieks, wi A/C, natuurkunde, scheikunde, geschiedenis
 • wo 20 juni 13:30 – 16:30  wi B, biologie, aardrijkskunde,  M&O, kunst algemeen

De herkansingsregeling houdt in dat elke kandidaat  voor één vak mag deelnemen aan het C.E.-II. Deze herkansingsmogelijkheid geldt ook voor kandidaten met extra vakken. Behaalt een kandidaat een hoger cijfer dan vóór de eerste uitslagbepaling, dan geldt dat hogere cijfer. Behaalt de kandidaat bij deze herkansing een ongunstiger resultaat, dan geldt het eerder behaalde hogere cijfer.

De procedure voor de aanvraag van deze herkansing C.E. is als volgt:

 • Mw. Vernij overlegt op donderdag 14 juni vanaf 8.30 uur met alle nog-niet-geslaagden over herkansing of anderszins. Leerlingen die een herkansing overwegen om een cijfer te verbeteren melden zich  donderdag 14 juni om 12.00 bij mevrouw Vernij.
 • De kandidaat levert een herkansingsformulier bij Ve in uiterlijk donderdag 14 juni vóór 00 uur en vermeldt daarop het vak waarin de herkansing zal plaatsvinden.
 • Indien de kandidaat niet tijdig, d.w.z. uiterlijk donderdag 14 juni vóór 16.00 uur, een herkansing heeft aangevraagd wordt de voorlopige uitslag definitief, waardoor zijn recht op herkansing vervalt.
 • Herkansing is slechts mogelijk voor het C.E.
 • Het eindcijfer behaald voor het S.E. blijft uiteraard onverkort gehandhaafd.
 • Na afloop van de herkansing wordt de uitslag definitief vastgesteld overeenkomstig bovenvermelde uitslagregeling. Geslaagde kandidaten krijgen  een diploma en een officiële cijferlijst, afgewezen kandidaten krijgen alleen een officiële cijferlijst. Datering: dag van vaststelling van de uitslag.
 • Wie zich op de dag van C.E.-II, terugtrekt krijgt automatisch het in het eerste tijdvak behaal­de cijfer.
 • Bij ziekte in het eerste tijdvak kan in het 2e tijdvak slechts een beperkt aantal vakken worden ingehaald.
 • Kandidaten die in het 2e tijdvak hun examen volledig afronden, na in het eerste tijdvak gedeeltelijk aan het examen te hebben deelgenomen, en van hun recht op herkansing nog gebruik willen maken worden verwezen naar de staatsexamencommissie, oftewel naar C.E.-III in de zomervakantie. Hetzelfde geldt voor kandidaten die na het eerste tijdvak recht hebben op herkansing, maar tijdens het 2e tijdvak om een geldige reden afwezig waren.

 

Eindexamenreglement 2017-2018