Ouderraad

Onderste rij van links naar rechts: Christa Lips (secretaris), Sheila Kroon, Liesbeth van Laak (vice voorzitter), Deborah van Zijll, Marlica Ligtelijn (voorzitter), Jan-Willem Jongbloed (oud OR lid en ex-voorzitter)

Bovenste rij van links naar rechts: Edwin Brandsma, Matthijs van Dijk (penningmeester), Peter Kooijman, Tadek Hendriksz (oud OR lid en ex-secretaris)

niet op de foto: Martijn Punt

De Ouderraad wordt gevormd door een tiental enthousiaste ouders die als bestuur van de stichting zonder enige vergoeding het fonds beheert dat gevormd wordt door de bijdragen van de ouders. Het doel van de Ouderraad is het ondersteunen van de school, de leerlingen en de ouders van de leerlingen en daarnaast het bevorderen van het onderwijsklimaat op het Erasmiaans.

Hoewel de Ouderraad een actieve club is binnen de school, heeft zij geen formele rol. Door haar informele rol is het mogelijk om vrij van gedachten te wisselen met de schoolleiding. Zowel door het regelmatige overleg met de schoolleiding als door het organiseren en faciliteren van activiteiten en aanschaffen van bepaalde zaken, heeft de Ouderraad invloed op diverse zaken binnen school. Hiermee heeft de Ouderraad een heel andere rol dan de MR (medezeggenschapsraad – zie elders op de site), die wel een formele rol heeft.

De Ouderraad wisselt jaarlijks van samenstelling doordat gemiddeld drie personen toe- en uittreden. Wie er in de Ouderraad zit, kunt u zien op de groepsfoto. De contactgegevens en rol van de Ouderraadsleden vindt u, als u klikt op “samenstelling”.

De Ouderraad komt ongeveer tien keer per schooljaar bijeen. Tijdens deze bijeenkomsten is de Ouderraad klankbord voor de schoolleiding en de oudergeleding van de MR. Als brug tussen ouders, leerling en school vervult de Ouderraad ook een signaleringsfunctie, met als doel de school te ondersteunen bij actuele thema’s.
De Ouderraad levert onder andere een financiële bijdrage aan de klasse-uitjes, de diploma-uitreiking, de debatactiviteiten en diverse andere zaken waar de school geen of onvoldoende middelen voor heeft. Hierbij is het uitgangspunt dat dit ten goede moet komen aan alle leerlingen. De Ouderraad neemt ook zelf initiatieven om schoolactiviteiten, leerlingzaken, projecten, thema- en informatieavonden (te laten) uitvoeren. Zo organiseert de Ouderraad onder andere snuffelstages en de beroepenavond.

Alle inspanningen zijn gericht op het optimaliseren van het onderwijsklimaat, op het behoud van cultuur en tradities van het Erasmiaans Gymnasium en om ervoor te zorgen dat alle leerlingen een mooie tijd op en herinneringen aan het Erasmiaans Gymnasium zullen hebben.

Jaarlijks is er één vergadering waarvoor alle ouders van de school worden uitgenodigd. Tijdens die vergadering wordt verslag gedaan en verantwoording afgelegd voor de uitgevoerde activiteiten in het voorgaande schooljaar. Via de halfjaarlijkse Nieuwsbrief informeert de Ouderraad hierover ook tijdens het lopende schooljaar.

Voor uw vragen of suggesties, kunt u altijd contact met ons opnemen door een mail te sturen naar ouderraad@erasmiaans.nl