Schoolkosten

 De Inspectie van het Onderwijs vraagt de scholen om heel precies te zijn wat betreft de informatie over de ouderbijdragen die we vragen. Vandaar onderstaande toelichting. Deze tekst is ook terug te vinden in de Schoolgids 2018-2019.

De factuur voor de ouderbijdragen wordt direct na de zomervakantie per e-mail verstuurd. Omdat we hiertoe samenwerken met firma Wiscollect, ontvangt u de factuur van het volgende adres: Financiële administratie Erasmiaans Gymnasium no-reply@wiscollect.nl.

Indien gewenst kunt u de ouderbijdragen in termijnen betalen. U kunt hiertoe een betalingsvoorstel mailen aan koopmans@erasmiaans.nl. Mocht u ouderbijdragen om financiële redenen niet kunnen voldoen, dan kunt u een afspraak maken met de rector om hierover vertrouwelijk te spreken en een oplossing te vinden (vanhoof@erasmiaans.nl.

Aan het begin van het jaar vragen we u om een algemene schoolbijdrage van € 90,-, waarvan € 10,- bestemd is als eenmalige bijdrage in de kosten van de activiteiten in het kader van ons lustrum (690-jarig bestaan).
Deze bijdrage is als volgt onder te verdelen:

 • Bijdrage mediatheek €15,-
 • Bijdrage internetkosten €20,-
 • Bijdrage atlassen en woordenboeken op school €10,-
 • Kopieerkosten €10,-
 • Promotie en diplomering €15,-
 • Cultuurkaart €10,
  Bijdrage lustrumactiviteiten € 10,-
 • Het niet betalen van deze bijdrage heeft geen effect op het aanbod aan uw kind.

2. De Ouderraad vraagt ook een vrijwillige ouderbijdrage. Het richtbedrag is € 50,- per kind. Ouderraad en school hebben afgesproken om dit bedrag “mee te nemen” in de financiële nota van de school. De school maakt het bedrag in oktober over aan de Ouderraad.

3. RGB en schoolleiding hebben afgesproken om met ingang van schooljaar 2017-2018 het lidmaatschapsgeld voor de RGB ( € 35,00) te innen via de factuur van school. Leden kunnen naar schoolfeesten en deelnemen aan alle activiteiten van de RGB.

4. In elk leerjaar vragen we voor de activiteitendag in december een bijdrage van € 25,- (voor leerjaar 5 € 40,00). In de onderbouw wordt deze bijdrage tevens gebruikt voor eventuele klassenuitjes die georganiseerd worden door de klassenouders. Het niet betalen van deze bijdrage heeft voor uw kind geen effect op het aanbod. Datzelfde geldt voor de introductiedagen in het eerste leerjaar (€ 25,-), voor de activiteiten in leerjaar 4: het EEP (€ 25,-) en de excursies in de Romeweek (€ 25,-), als ook voor de culturele activiteiten in leerjaar 5 in april (€ 25,-).

5. Tevens vragen we u om de reizen te betalen: in leerjaar 1 de driedaagse reis (€ 160,-); eendaagse reis naar Xanten in leerjaar 2 (€ 40,-), de Trierreis in leerjaar 3 (€ 200,-) en de Romereis in leerjaar 5 (€ 980,-). Voor deze reizen geldt dat we deze reizen als onderdeel van ons onderwijsaanbod zien en we heel graag willen dat alle kinderen meegaan. We kunnen ze echter niet organiseren wanneer de ouders er niet voor betalen. Vandaar dat we u dringend vragen om in ieder geval deze kosten te betalen. Wel hanteren we al jaren een reductie- en kwijtscheldingsregeling. Wanneer u (in een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek met de rector) aannemelijk maakt dat u de kosten niet (of gedeeltelijk niet) kunt betalen doet de rector een beroep op een fonds van de Ouderraad dat daarvoor in het leven is geroepen. Wanneer u niet wilt betalen voor deze reizen zal uw kind een alternatief programma op school worden aangeboden.

6. De school organiseert soms ook reizen in de weekends of in de vakanties (Haileybury, Kenia enz.). De deelname hieraan is beperkt en vrijwillig. Dat geldt dus ook voor de betaling (waarbij niet betalen leidt tot niet deelnemen).

7. Voor de verplichte vakexcursies (waarvan de prijs nog niet bekend is) geldt dat een vrijwillige bijdrage gevraagd wordt. Het niet betalen ervan heeft geen consequenties.

8. In leerjaar 4 komen de reiskosten voor de excursies in de Romeweek voor rekening van de ouders. Het gaat om een bedrag van circa € 15,- en is mede afhankelijk van de wijze van transport die een leerling kiest: fiets, ov of anderszins.

9. De deelname aan andere activiteiten (o.a. Cambridge, Goethe, Delf, vrijwillige vak-excursies, EEPD, EEYP, klassenactiviteiten, schaaktoernooien, debatwedstrijden) geschiedt op vrijwillige basis. Bij deelname is betaling verplicht.

10. De iPad valt niet onder de leermiddelen en wordt derhalve niet vergoed door de bekostiging die school van de overheid ontvangt. In leerjaar 1 t/m 3 werken leerlingen met de iPad. Leerlingen waarvan de ouders geen iPad kunnen of willen aanschaffen, kunnen op school gebruik maken van een leen-iPad. In dat geval dienen de ouders contact op te nemen met de rector vanhoof@erasmiaans.nl.

11. In het zesde leerjaar hebben de leerlingen de mogelijkheid om extern kennis te maken met sporten die niet tot het reguliere onderwijsprogramma behoren (sportoriëntatie). Dit is niet verplicht, leerlingen kunnen ook gewoon in onze gymzaal sporten. Van de leerlingen die wel van het externe aanbod gebruik maken, wordt een verplichte financiële bijdrage gevraagd.
De zesdeklassers organiseren rond de laatste schooldag een activiteitenprogramma met diner en feest. De kosten bedragen € 95,- inclusief een exclusieve Erasmiaans trui en hun jaarboek.

 

Overzicht aanbod

Leerjaar 1

 • algemene schoolbijdrage € 90,-
 • Fonds Stichting Ouderraad € 50,-
 • introductiedagen € 25,-
 • driedaagse reis € 160,-
 • activiteitendag € 25,-
 • excursie Geofort € 25,-
 • collectieve apps € 20,-
 • RGB € 35,-

Leerjaar 2

 • algemene schoolbijdrage € 90,-
 • Fonds Stichting Ouderraad € 50,-
 • excursie Xanten € 40,-
 • activiteitendag € 25,-
 • bijdrage maatschappelijke stage € 10,-
 • collectieve apps € 5,-
 • RGB €35,-

Leerjaar 3

 • algemene schoolbijdrage € 90,-
 • Fonds Stichting Ouderraad € 50,-
 • Trierreis € 200,-
 • activiteitendag € 25,-
 • collectieve apps 5,-
 • RGB € 35,-

Leerjaar 4

 • algemene schoolbijdrage € 90,-
 • Fonds Stichting Ouderraad € 50,-
 • Excursies in de Romeweek
 • € 25,-EEP € 25,-
 • Activiteitendag € 25,-
 • RGB  € 35,-

Leerjaar 5

 • algemene schoolbijdrage € 90,-
 • Fonds Stichting Ouderraad € 50,-
 • Romereis € 980,-
 • culturele dagen april € 25,-
 • activiteitendag € 40,-
 • RGB € 35,-

Leerjaar 6

 • algemene schoolbijdrage € 90,-
 • Fonds Stichting Ouderraad € 50,-
 • activiteitendag € 25,-
 • examenactiviteiten € 95,-
 • sportoriëntatie (bedrag afhankelijk van keuze)  
 • RGB  € 35,-