Schoolkosten

Ouderbijdragen 2020-2021

De factuur voor de ouderbijdragen wordt direct na de zomervakantie per e-mail verstuurd. Omdat we hiertoe samenwerken met firma Wiscollect, ontvangt u de factuur van het volgende adres: Financiële administratie Erasmiaans Gymnasium no-reply@wiscollect.nl.

Voor een aantal activieiten gedurende het schooljaar vragen we een bijdrage:

 • Leerjaar 1 t/m 6: Activiteitendag in december. In de onderbouw wordt deze bijdrage tevens gebruikt voor eventuele klassenuitjes die georganiseerd worden door de klassenouders.
 • Leerjaar 1: introductiedagen, excursie Geofort.
 • Leerjaar 2: maatschappelijke stage
 • Leerjaar 4: activiteiten tijdens de Romereis en EEP. De reiskosten voor de excursies in leerjaar 4 in de Romeweek zijn voor rekening van de ouders. Het gaat om een bedrag van circa € 15,-, mede afhankelijk van de wijze van transport die een leerling kiest: fiets, ov of anderszins.
 • Leerjaar 5: activiteiten in aprilweek.

Het niet betalen van deze bijdrage heeft voor uw kind geen effect op het aanbod.

Tevens vragen we u om de reizen te betalen:

 • Leerjaar 1 driedaags kamp Heino
 • Leerjaar 2 eendaagse excursie
 • Leerjaar 3 Trierreis
 • Leerjaar 5 Romereis in leerjaar 5

Voor deze reizen geldt dat we heel graag willen dat alle kinderen meegaan. We kunnen ze echter niet organiseren wanneer de ouders er niet voor betalen. Vandaar dat we u dringend vragen om in ieder geval deze kosten te betalen. Wel hanteren we al jaren een reductie- en kwijtscheldingsregeling. Wanneer u (in een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek met de rector) aannemelijk maakt dat u de kosten niet (of gedeeltelijk niet) kunt betalen doet de rector een beroep op een fonds van de Ouderraad dat daarvoor in het leven is geroepen. Wanneer u niet wilt betalen voor deze reizen zal uw kind een alternatief programma op school worden aangeboden.

Voor de verplichte vak-excursies (waarvan de prijs nog niet bekend is) geldt dat een vrijwillige bijdrage gevraagd wordt. Het niet betalen ervan heeft geen consequenties.

De deelname aan andere activiteiten (o.a. Cambridge, Goethe, Delf, vrijwillige vakexcursies, EEPD, EEYP, klassenactiviteiten, schaaktoernooien, debatwedstrijden) geschiedt op vrijwillige basis. Bij deelname is betaling verplicht.

In het zesde leerjaar hebben de leerlingen de mogelijkheid om extern kennis te maken met sporten die niet tot het reguliere onderwijsprogramma behoren (sportoriëntatie). Dit is niet verplicht, leerlingen kunnen ook gewoon in onze gymzaal sporten. Van de leerlingen die wel van het externe aanbod gebruik maken, wordt een verplichte financiële bijdrage gevraagd.

De Ouderraad vraagt ook een vrijwillige bijdrage. Het richtbedrag is € 50,- per kind. Ouderraad en school hebben afgesproken om dit bedrag “mee te nemen” in de financiële nota van de school. De school maakt het bedrag in oktober over aan de Ouderraad.

Het lidmaatschapsgeld voor de RGB wordt geïnd via de factuur van school. Leden kunnen naar schoolfeesten en deelnemen aan alle activiteiten van de RGB.

Schoolboeken

De schoolboeken zijn gratis. Scholen betalen de boeken uit een vergoeding die zij van de overheid ontvangen. De school betaalt het lesmateriaal dat voor de opleiding noodzakelijk is. Aanvullende ondersteunende leermiddelen, zoals atlassen, rekenmachines, woordenboeken e.d. zijn niet gratis: deze worden in overleg met de vakdocent aangekocht. De school heeft met de andere BOOR-scholen afgesproken dat Van Dijk Educatie het boekenpakket levert. Het bestellen van schoolboeken kan uitsluitend via de website van Van Dijk Educatie. Informatie hierover vindt u op de website www.vandijk.nl.

In leerjaar 2 en leerjaar 3 wordt met iPads gewerkt. De educatieve software valt onder de regeling van de gratis leermiddelen, de iPad zelf niet.

Reductie- en kwijtscheldregeling

Afhankelijk van het inkomen kunnen ouders in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten, aan te vragen bij de DUO in Groningen.

Er zijn twee tegemoetkomingsregelingen voor scholieren in het voortgezet onderwijs:

 • Voor leerlingen tot 18 jaar is er de tegemoetkoming schoolkosten ouders en voor leerlingen van 18 jaar en ouder is er de tegemoetkoming scholieren. Alle informatie over beide regelingen is te vinden op duo.nl compleet met rekenprogramma en aanvraagmogelijkheden.
 • Diverse gemeenten beheren eigen fondsen, waaruit aanvullende bijdragen worden verstrekt. In sommige gevallen is ook een beroep op de Bijzondere Bijstand mogelijk. Ook is het mogelijk om bij de school een reductie- of kwijtschelding te vragen.

Tussentijds vertrek

Wanneer een leerling voor 1 januari de school verlaat, wordt de helft van de algemene schoolbijdrage in rekening gebracht. Afrekening en eventuele restituties vinden – in verband met administratieve verwerking – plaats enkele weken na het verlaten van de school.

Overzicht ouderbijdragen 2020-2021

Leerjaar 1

algemene schoolbijdrage € 90,-
bijdrage Ouderraad voor extra leerlingactiviteiten € 50,-
RGB bondspas € 35,-
activiteitendag € 25,-
driedaagse reis € 160,-
introductiedagen € 25,-
excursie Geofort € 25,-

Leerjaar 2

algemene schoolbijdrage € 80,-
bijdrage Ouderraad voor extra leerlingactiviteiten € 50,-
RGB bondspas € 35,-
activiteitendag € 25,-
maatschappelijke stage € 10,-
collectieve apps € 5,-
eendaagse excursie € 40,-

Leerjaar 3

algemene schoolbijdrage € 80,-
bijdrage Ouderraad voor extra leerlingactiviteiten € 50,-
RGB bondspas € 35,-
activiteitendag € 25,-
collectieve apps € 5,-
Trierreis € 200,-

Leerjaar 4

algemene schoolbijdrage € 80,-
bijdrage Ouderraad voor extra leerlingactiviteiten € 50,-
RGB bondspas € 35,-
activiteitendag € 25,-
excursies in de Romeweek € 25,-
EEP € 25,-

Leerjaar 5

algemene schoolbijdrage € 80,-
bijdrage Ouderraad voor extra leerlingactiviteiten € 50,-
RGB bondspas € 35,-
activiteitendag € 40,-
Romereis € 950,-
activiteiten aprilweek € 25,-

Leerjaar 6

algemene schoolbijdrage € 80,-
bijdrage Ouderraad voor extra leerlingactiviteiten € 50,-
RGB bondspas € 35,-
sportoriëntatie (afhankelijk van keuze)
activiteitendag € 25,-
jaarboek en jaartrui € 40,-

Opbouw algemene schoolbijdrage

Aan het begin van het jaar vragen we om een algemene schoolbijdrage van € 80,-. (leerjaar 1: € 90,-)
Deze bijdrage is als volgt onder te verdelen:

Bijdrage mediatheek € 15,-
Bijdrage internetkosten € 20,-
Bijdrage atlassen en woordenboeken op school € 10,-
Kopieerkosten € 10,-
Promotie en diplomering € 15,-
Cultuurkaart € 10,-
Gymshirt (alleen leerjaar 1) € 10,-

Het niet betalen van deze bijdrage heeft geen effect op het aanbod aan uw kind.